Nieuws

Hoe zit het met de huishoudelijke hulp in uw gemeente? Kijk hier

In bijna driekwart van de Gelderse gemeenten voldoet de huishoudelijke hulp niet. We hebben per gemeente op een rij gezet, hoe het staat met het beleid voor de huishoudelijke hulp. De informatie is afkomstig via een enquête. Jurist Kevin Wevers uit Aalten heeft het beleid beoordeeld.
ARNHEM - In bijna driekwart van de Gelderse gemeenten voldoet de huishoudelijke hulp niet. We hebben per gemeente op een rij gezet, hoe het staat met het beleid voor de huishoudelijke hulp. De informatie is afkomstig via een enquête. Jurist Kevin Wevers uit Aalten heeft het beleid beoordeeld.
Via ctrl-F kunt u uw gemeente opzoeken.

Gemeente Aalten:

 • Aalten verandert niets.
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geen invloed op het beleid in de gemeente Aalten. De gemeente Aalten levert namelijk al de maatwerkvoorziening waar in de uitspraak naar wordt verwezen. 
 • Kevin Wevers: 'Het beleid van Aalten voldoet en is conform de Wmo 2015.'

Gemeente Apeldoorn:

 • Apeldoorn past het beleid aan:
 Apeldoorn biedt nu in de vorm van een algemene voorziening schoonmaakpakketten aan. De gemeente concludeert naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB dat dat niet mag. De gemeente moet maatwerk bieden. Voor de mensen die nu al zo'n schoonmaakpakket hebben, verandert er (nog) niets. Nieuwe cliënten wordt via een andere regeling (maatwerk) schoonmaakhulp aangeboden. Alle cliënten krijgen, als het schoonmaakpakket is afgelopen, maatwerk aangeboden (eventueel met een eigen bijdrage). Ook mensen met een hoger inkomen die geen huishoudelijke hulp van de gemeente meer kregen, komen in aanmerking voor hulp via maatwerk. De gemeente mag mensen met een hoger inkomen niet zonder meer doorverwijzen naar de particuliere markt.
De gemeente gaat het aantal uren dat een cliënt krijgt beter onderbouwen. De gemeente gaat de normtijden aanhouden die op dit moment door de gemeente Utrecht worden ontwikkeld. De gemeente Apeldoorn heeft 180 verzoeken ontvangen van cliënten die hun uren aangepast wilden. De gemeente heeft in deze gevallen 'doorgaans' het schoonmaakpakket omgezet in maatwerk. Of de aanpassingen komen door de claimactie van FNV, kon de gemeente niet zeggen.
 • Kevin Wevers: 'De gemeente Apeldoorn hanteert voor de normtijden nu het CIZ-protocol. Helaas is dit tijdelijk. Apeldoorn zegt terecht dat het beleid gewijzigd moet worden en het is afwachten wat het nieuwe beleid gaat worden. Het tijdelijke beleid, terugvallen op CIZ-protocol, is uiteraard een goede ontwikkeling. Voor mijn cliënten uit Apeldoorn is inderdaad naar tevredenheid een oplossing gevonden; geen algemene voorziening meer, maar toekennen maatwerkvoorziening met CIZ-protocol.'

Gemeente Arnhem:

 • Arnhem verandert niets. 
De uitspraak van CRvB heeft volgens de gemeente voor Arnhem geen gevolgen. Dat komt omdat Arnhem het beleid dat er al was, heeft gecontinueerd. Dat betekent concreet dat mensen die recht hadden op huishoudelijke hulp dat recht hebben behouden. Wel vindt er een brede impactanalyse vanuit het ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten plaats naar aanleiding van de uitspraak van Centrale Raad van Beroep.
 • Kevin Wevers: 'Het beleid is onduidelijk. Ik kan het niet uit de stukken opmaken. Via FNV heb ik gehoord dat er geen beschikkingen worden afgegeven, terwijl dat bij een maatwerkvoorziening noodzakelijk is. De gemeente ontkent echter dat dit nodig is. De gemeente moet beschikkingen afgeven, zodat ontevreden cliënten bezwaar kunnen indienen.'

Gemeente Barneveld:

 • Geen reactie op de enquête.
 • Kevin Wevers: 'De gemeente zegt een algemene voorziening te hebben, maar de gemeente verwijst direct door naar de particuliere markt. Verder doet de gemeente aan inkomenspolitiek bij het bepalen of iemand wel of geen hulp krijgt. Dat is niet geoorloofd.'

Gemeente Berg en Dal:

 • Geen reactie op enquête.
 • Kevin Wevers: 'Het beleid van Berg en Dal voldoet en is conform de Wmo 2015.

Gemeente Berkelland:

 • Berkelland past het beleid aan.
Berkelland zegt het volgende: Uit de uitspraak van de CRvB blijkt dat resultaatgericht beschikken kan. De wijze waarop het resultaat moet worden bereikt moet op objectieve criteria getoetst worden. Daarom worden de activiteiten om het resultaat te bereiken concreet beschreven. Berkelland doet dat in samenspraak met de cliënten. De gemeente Berkelland werkt op dit moment via de pilot 'ondersteuning thuis'. In principe ontvangen cliënten daarbij een beschikking, waarin het te halen resultaat (bijvoorbeeld: een schoon huis) en concrete activiteiten (bijvoorbeeld wekelijks stofzuigen woonkamer) worden beschreven. Voor bestaande cliënten geldt dat zij een beschikking in uren kunnen behouden.
 • Kevin Wevers: 'In principe is Berkelland op de goede weg. Cliënten kunnen kiezen uit een indicatie in uren, of een indicatie ondersteuning thuis, welke ook andere vormen van hulp kan bevatten, zoals begeleiding. Het college werkt er aan om de beschikking en communicatie naar de cliënt te verbeteren, zodat cliënten ook bij Ondersteuning Thuis weten waar zij recht op hebben.'

Gemeente Beuningen:

 •  Beuningen verandert niets, tenzij de gemeenteraad anders besluit.
Beuningen laat het volgende weten: inwoners die gebruik maken van de algemene voorziening gaan pas een bijdrage in de kosten betalen wanneer de gewijzigde verordening is vastgesteld. Nu betalen ze nog geen eigen bijdrage, omdat daarvoor nog geen grondslag bestaat in de verordening. In alle gevallen dient het college te onderzoeken of de algemene voorziening voor een inwoner met beperkingen een passende oplossing is en financieel te dragen valt. Daarom zijn met alle cliënten gesprekken gevoerd. Blijkt de algemene voorziening voor een inwoner niet aan deze vereisten te voldoen, dan zal het college een alternatief voor deze inwoner moeten bieden; bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening. Deze werkwijze (onderzoek doen door middel van een gesprek met inwoners) volgde het college al voorafgaand aan de uitspraak van de Centrale Raad en het college dit blijven doen.
 • Kevin Wevers: 'De gemeente heeft een algemene voorziening waarbij je niet meer dan 125 uur per jaar hulp in het huishouden kunt krijgen. Dit is volstrekt onvoldoende maatwerk. Verder mag de gemeente niet op basis van inkomen en vermogen bepalen of iemand hulp krijgt. Dat is een ongeoorloofde inkomenstoets.'

Gemeente Bronckhorst:

 • Bronckhorst past het beleid aan. 
Bronckhorst past haar beleid huishoudelijk hulp aan naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Gelderland. De verwachting is dat het aangepaste beleid in december 2016 van kracht is. Om actuele herindicaties en nieuwe aanvragen af te kunnen handelen zijn sociaal consulenten ingezet. Die voeren gesprekken met klanten en stellen een zorgplan op. Voorheen werd dit door de zorgaanbieder gedaan. Daarnaast wordt de te besteden tijd voor werkzaamheden benoemd. Bronckhorst maakt samen met andere gemeenten een duidelijker omschrijving van de definitie 'schoon en leefbaar huis'. Daarnaast komt er een doorlopende kwalitatieve toets van de schoonmaakactiviteiten door een onafhankelijke organisatie. 
 • Kevin Wevers: 'Net als bijvoorbeeld Apeldoorn gaat ook Bronckhorst de komende tijd indiceren in uren, aan de hand van het CIZ-protocol. Dit is goed, maar wederom gaat het om een tijdelijke oplossing. De kans is dus aanwezig dat het nieuwe, definitieve beleid wederom in strijd met de wet en rechtspraak is.'

Gemeente Brummen:

 • Brummen verandert niets.
Gemeente Brummen: Dit onderwerp speelt niet in/voor de gemeente Brummen. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft de gemeente Brummen er bewust voor gekozen om de huishoudelijke hulp niet om te buigen naar een algemene voorziening of een alternatief daarvan. Het was individueel maatwerk en is nog steeds individueel maatwerk. Dit betekent ook dat het beleid van de gemeente Brummen in deze past binnen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dit betekent dat de gemeente Brummen haar beleid in deze niet hoeft aan te passen.
 • Kevin Wevers: 'Het beleid van de gemeente Brummen is inderdaad grotendeels conform de Wmo 2015 Wel worden verlaagde normtijden gehanteerd voor het zwaar huishoudelijk werk. Dit kan betekenen dat in bepaalde situaties te weinig hulp wordt verleend. In het algemeen verlaagde normtijden hanteren voor het zware werk en dus afwijken van het CIZ-protocol kan enkel geschieden als de nieuwe normtijden voldoen aan de eisen die de Centrale Raad van Beroep daaraan stelt (deugdelijk onderzoek verricht door derden die geen belang hebben bij de uitkomst van dat onderzoek, enkel overleg met zorgaanbieders of cliëntenraden is onvoldoende). Brummen heeft op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt waar de verlaagde normtijden voor het zware huishoudelijk werk op zijn gebaseerd. De verlaagde normtijden zien we vooral bij eenpersoonshuishoudens in een grote woning en bij meerpersoonshuishoudens. Bij een eenpersoonshuishouden in een grote woning wordt bijvoorbeeld maximaal 2 uur geïndiceerd, terwijl volgens het CIZ-protocol 3 uur nodig is. Een aanpassing van de normtijden voor het zware werk is dus wel degelijk nodig, tenzij de gemeente kan aantonen dat de verlaagde normtijden voldoen aan de eisen die de CRvB daaraan stelt. Dat heeft Brummen niet gedaan en het lijkt mij onwaarschijnlijk (kans nihil) dat de verlaagde normtijden zijn onderzocht door derden.'

Gemeente Buren:

 • Buren verandert niets.
De gemeente laat weten: kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: 'Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.

Gemeente Culemborg:

 • Culemborg verandert niets.
Kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: 'Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.'

Gemeente Doesburg:

 • Doesburg verandert niets.
'De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 was voor Doesburg een bevestiging van de keuze voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp.' Doesburg heeft naar aanleiding van de uitspraak de (Centrum Indicatiestelling Zorg) CIZ-normen opgenomen in zijn beleid. 'Die golden in de uitvoering al als richtlijn.' Doesburg heeft 4 claimbrieven van de FNV actie ontvangen. De indicaties voor huishoudelijke hulp van deze cliënten zijn volgens de gemeente herbeoordeeld.
 • Kevin Wevers: 'Doesburg heeft wel op grote schaal gekort op de hoeveelheid hulp van cliënten. Alleen als je bezwaar indiende werd het CIZ-protocol gehanteerd. Als de gemeente Doesburg de CIZ-normen weer op heeft genomen in haar beleid dan zouden deze normen meteen bij het eerste gesprek gehanteerd moeten gaan worden voor zowel nieuwe als oude cliënten. De keuze om te werken met het CIZ-protocol is in ieder geval een juiste keus.'
 • Reactie gemeente Doesburg op Wevers: 'In Doesburg is van meet af aan de huishoudelijke hulp via een maatwerkvoorziening geleverd door middel van keukentafelgesprekken. Het resultaat daarvan was dat we met 20% minder huishoudelijke hulp toe konden. Inhoudelijk is vanaf het begin het CIZ-protocol gehanteerd. Op een paar gevallen na is de juiste hoeveelheid huishoudelijke hulp geboden. Het aantal bezwaarschriften (rond de 10) laat dat ook wel zien. Overigens is de huishoudelijke hulp naar aanleiding van deze bezwaarschriften in de meeste gevallen aangepast ten gunste van de cliënt. Kortom: Doesburg heeft deze WMO-voorziening keurig op orde.'
 • Reactie Kevin Wevers hierop: 'Ik vind de reactie van de gemeente een beetje tegenstrijdig: van oudsher is geïndiceerd met het CIZ-protocol, maar nu kan het volgens de keukentafelgesprekken met 20% minder, dus 20% lager dan de CIZ-normen. Hoe verhoudt dit zich met de stelling dat van meet af aan het CIZ-protocol is gebruikt? Je gebruikt of het protocol als leidraad, of niet. 20% minder hulp is gewoon een afwijking van het protocol en dat kan alleen als een besluit deugdelijk is gemotiveerd, dus de nieuwe urenomvang voldoende concreet en onderzocht. In alle bezwaarzaken die ik had was de korting op de hulp generiek tot stand gekomen, wel na een gesprek, maar zonder dat dit concreet werd gemotiveerd. Vervolgens kwam de MO-zaak langs en die hanteren het MO-protocol, een iets uitgebreidere kopie van het CIZ-protocol (ik gebruik ook MO-protocol). Dus ja, de mensen die bezwaar indienen kregen inderdaad netjes hun uren terug, niets aan de hand daarmee.
 • Ter illustratie de drie bezwaarzaken die ik had:

  Van 5 naar 3 uur (na bezwaar 5 gekregen) (40% minder)

  Van 3 naar 2 uur (na bezwaar 3 gekregen) (33% minder)

  Van 6 naar 2 uur (na bezwaar 4,5 gekregen) (66% minder)

  Dit zijn geen kortingen van 20% en allen tot stand gekomen zonder deugdelijke grondslag. Pas met de beslissing op bezwaar waren de besluiten aan de hand van het rapport en protocol van de MO-zaak deugdelijk onderbouwd. Daarom gingen we ook akkoord met die 4,5 uur ipv 6 uur. Dat cliënten niet in bezwaar zijn gegaan betekent niet dat de besluiten en de urenomvangen voldoende zijn gemotiveerd. Mijn inziens is er nog altijd sprake geweest van een generieke korting en afwijking van het CIZ-protocol, welke gebreken pas in de bezwaarprocedures zijn hersteld. Niet voor niets zijn alle drie van mijn bezwaren gegrond verklaard: het college zat daar fout. Dat betekent niet dat dus de andere besluiten, waarin men niet in bezwaar ging, wel juist zijn. Sterker nog, de kans is groot dat deze besluiten ook juridische gebreken tonen.

  Uit de bovenstaande kortingen blijkt simpelweg dat het CIZ-protocol niet is gehanteerd. Anders kun je de kortingen van de hulp niet verklaren.

Gemeente Doetinchem:
 • Doetinchem verandert niets.
De reactie van de gemeente Doetinchem: 'Het uitgangspunt van het Doetinchemse beleid is maatwerk. Daarmee helpen we de mensen het beste. Dat blijft ook zo. Wij hebben kort na de uitspraak de VNG al gevraagd het voortouw te nemen bij het ontwikkelen van een landelijk objectief normenkader, dat het oude CIZ-kader kan vervangen. Daar wordt nu dus ook landelijk hard aan gewerkt. De gemeente Doetinchem stelt indicaties alleen op verzoek bij op basis van de oude CIZ-norm. Goede ondersteuning is altijd maatwerk. De oude CIZ-norm is een landelijke gebruikte norm en daarom wordt die nu weer als maatstaf gehanteerd, maar deze past feitelijk niet bij de huidige wet (wmo 2015). We weten pas of er iets ten opzichte van onze huidige werkwijze verandert en hoeveel dat is, als we dat nieuwe landelijke normenkader hebben, dat wel geschikter is voor maatwerk en het stimuleren van zelfredzaamheid.'
De gemeente ontving 20 claimbrieven van de FNV-actie op bijna 1900 herindicaties.
 • Kevin Wevers: 'De gemeente indiceert in uren en noemt het urenaantal in de beschikking. Dat is noodzakelijk. Maar, een algemene norm van 2 uur per week (vergelijkbaar met het beleid van de gemeente Utrecht, die hiervoor op de vingers is getikt door de hoogste rechter) vind ik niet toelaatbaar. De gemeente sluit verder de wasverzorging uit via een maatwerkvoorziening. Hierbij moet onderzocht worden of dat onder andere financieel passend is. Dit onderzoek vindt niet of nauwelijks plaats.'

Gemeente Druten:

 • Druten verandert niets.
De gemeente: sinds de overheveling van de huishoudelijke hulp naar de gemeente, hanteert Druten het CIZ-protocol bij de vaststelling van de omvang van het aantal minuten huishoudelijke hulp. De gemeente Druten heeft ervoor gekozen om door te gaan met het leveren van de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening. De indicatiecriteria in de genoemde richtlijn zijn niet aangepast/veranderd. De tijdsnormeringen zijn indicatief, want er wordt altijd een individuele afweging gemaakt. Als er reden is om af te wijken van deze normering, kan dat, mits onderbouwd.
 • Kevin Wevers: Het beleid van Druten voldoet en is conform de Wmo 2015.

Gemeente Duiven:

 • Duiven verandert niets.
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is voor Duiven geen aanleiding om het beleid aan te passen. Volgens de gemeente wordt in Duiven maatwerk toegepast. Duiven heeft 3 claimbrieven van de FNV-actie ontvangen. Er zijn met deze brievenschrijvers gesprekken gevoerd 'waarbij is ingegaan op hun persoonlijke situatie'.
 • Kevin Wevers: 'Lariekoek wat Duiven stelt. Menen ze soms boven de rechtspraak te staan ofzo, of boven de wet? Zij hanteren een inkomenstoets bij de vraag of iemand recht heeft op een maatwerkvoorziening, terwijl dat volgens vaste jurisprudentie en de MvT uitdrukkelijk verboden is. Verder worden bankgegevens en dergelijke opgevraagd, terwijl het college deze bevoegdheid niet heeft. Dit is dan ook een forse overschrijding van de bevoegdheden die het college heeft. Er loopt een rechtszaak tegen Duiven.

Gemeente Ede:

 • De gemeente Ede past het beleid aan.
Volgens Ede heeft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep geen consequenties voor de gemeente. Toewijzing van huishoudelijke hulp gaat via een maatwerkgesprek. 'Er is dus altijd sprake van maatwerk, waarmee Ede de lijn van de uitspraak van de centrale raad van beroep altijd al volgde.' Op 15 september wordt er in de gemeenteraad een nieuw voorstel voor huishoudelijke hulp besproken. Uitgangspunt is behoud van een maatwerkvoorziening voor kwetsbare inwoners. 'Daarnaast is het voorstel om ook een algemene (laagdrempelige) voorziening te realiseren. Zo hoef je in situaties waarin vermoedelijk weinig wijzigt, ook niet periodiek te herindiceren. Bijvoorbeeld: veel ouderen (80+) zullen bij ongewijzigde omstandigheden niet ineens minder huishoudelijke hulp nodig hebben. Dat hoef je dan ook niet te heronderzoeken.' Tenslotte wordt voorgesteld te komen tot een verbreding van huishoudelijke hulp naar thuisondersteuning. Voor een aantal bewoners betekent dit dat zij in aanmerking komen voor een algemene voorziening in plaats van een maatwerkvoorziening.
 • Kevin Wevers: 'Het is vreemd dat ze een algemene voorziening willen maken, maar theoretisch mogelijk. Het is afwachten wat dit in de praktijk zal betekenen voor de genoemde doelgroep. Verder hanteert de gemeente Ede vergaande uitgeklede normtijden, ten opzichte van de CIZ-normtijden. De normtijden zijn op geen enkele wijze onderbouwd en tijdens een zaak die ik heb gevoerd in Ede heb ik daar specifiek om gevraagd: op basis van welk onderzoek zijn jullie nieuwe normtijden tot stand gekomen? Zowel de bezwaarschriftencommissie als het college zijn hier volledig aan voorbij gegaan. Ze negeren dus de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Er loopt een rechtszaak tegen Ede.

Gemeente Elburg:

 • Geen reactie op de enquête.
 • Kevin Wevers: 'De gemeente Elburg doet hetzelfde als de gemeente Nunspeet en Oldebroek. Naar mijn weten wordt een grens gehanteerd van maximaal 2,5 a 3 uur huishoudelijke hulp per week, zonder dat dit urenaantal is gebaseerd op deugdelijk onderzoek dat voldoet aan de eisen die de Centrale Raad van Beroep daaraan stelt. In feite wordt afgeweken van het CIZ-protocol en dat kan alleen zeer gemotiveerd geschieden. Het uitgangspunt in de gemeente Nunspeet is dus afwijken van het CIZ-protocol, tenzij…. Dit terwijl het juist andersom hoort te zijn: CIZ-protocol volgen, tenzij... In de reactie aan Omroep Gelderland stelt Oldebroek dat niets gewijzigd hoeft te worden, omdat voor bestaande cliënten niets is veranderd. Als deze cliënten daadwerkelijk een indicatie krijgen aan de hand van het CIZ-protocol, dan klopt het beleid. De beleidsstukken geven echter een ander beeld.

Gemeente Epe:

 • Epe verandert niets.
Epe: De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei jl. over de Huishoudelijke Hulp heeft voor de gemeente Epe geen gevolgen. De uitspraak sluit aan bij de werkwijze die we als gemeente hanteren. De huishoudelijke hulp is bij ons een maatwerkvoorziening en dat blijft zo. Daar gaat (binnenkort) niets aan veranderen. 
 • Kevin Wevers: In principe heeft de gemeente Epe weinig veranderd sinds de ingang van de Wmo 2015, behalve dat niet langer tijd wordt geïndiceerd voor het verzorgen van de was. Dit moet middels een algemene voorziening geregeld worden. Wat deze algemene voorziening concreet inhoudt, is helaas niet te vinden. Een van de aanbieders van deze algemene voorziening schept deels duidelijkheid: een cliënt moet €2,25 per kilo was betalen met een maximum van €40,00 per maand. Dit komt bovenop de kosten voor het CAK, want naast de kosten voor de was- en strijkvoorziening moet ook een inkomensafhankelijke bijdrage worden betaald voor de overige huishoudelijke taken waarvoor wel een maatwerkvoorziening is afgegeven. Inmiddels heb ik via de FNV-claimactie een cliënt uit Epe toegewezen gekregen en deze persoon zou €40,00 betalen per maand aan verzorging van de was. Dit kan zij echter niet betalen, waardoor ze constant wordt geconfronteerd met vuile was in de woning.

Gemeente Ermelo:

 • Ermelo verandert niets. 
 • Kevin Wevers: De gemeente Harderwijk en Ermelo werken samen; ze hanteren het CIZ-protocol, indiceren dus in uren aan de hand van een deugdelijk protocol. Ze hoeven niets aan het beleid te wijzigen.

Gemeente Geldermalsen:

 • Geldermalsen verandert niets.
Geldermalsen: Kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.

Gemeente Harderwijk:

 • Harderwijk verandert niets.
Harderwijk: Het belangrijkste oordeel van de Centrale Raad van Beroep is dat de huishoudelijke hulp een onderdeel is van de Wet maatschappelijke ondersteuning en niet mag worden uitgesloten. Deze uitspraak is in overeenstemming met hoe de gemeente Harderwijk handelt. De gemeente Harderwijk heeft de hulp bij het huishouden nooit uitgesloten. Tevens blijkt uit jurisprudentie dat gemeenten individueel moeten blijven beoordelen, dus niet iedereen die er voor in aanmerking komt op bijvoorbeeld anderhalf uur per week mag zetten. De gemeente Harderwijk is steeds individueel blijven beoordelen.
 • Kevin Wevers: De gemeente Harderwijk en Ermelo werken samen; ze hanteren het CIZ-protocol, indiceren dus in uren aan de hand van een deugdelijk protocol. Ze hoeven dus inderdaad niets aan het beleid te wijzigen.

Gemeente Hattem:

 • Hattem verandert niets. 
Hattem: Ondanks de complexiteit van de uitspraak is onze primaire inschatting dat in Hattem de uitvoering van de huishoudelijke hulp goed geregeld is.
 • Kevin Wevers: De minima worden gecompenseerd via de bijzondere bijstand. De vergoeding voor huishoudelijke verzorging wordt dus voor een groot deel gekoppeld aan het inkomen en vermogen van de cliënt, hetgeen onaanvaardbare inkomenspolitiek in het kader van de Wmo 2015 oplevert. De eigen bijdragen van de cliënten zijn niet in de verordening opgenomen en moeten direct aan de zorgaanbieder worden betaald. De algemene voorziening lijkt dan ook geen algemene voorziening te zijn die voldoet aan de eisen die de Centrale Raad van Beroep daaraan stelt. De gemeente moet dus wel degelijk wijzigingen doorvoeren.

Gemeente Heerde:

 • Heerde past het beleid niet aan
Gemeente Heerde: De gemeente werkt al in de lijn van de uitspraken van de rechtbank. Alle bestaande klanten, die in 2014 hulp bij het huishouden hadden, zijn onderzocht en hebben een nieuwe beschikking gekregen. Veel van deze klanten maken sinds 2015 met tevredenheid gebruik van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis. De algemene voorziening is toegankelijk voor iedereen die beperkingen heeft in het voeren van zijn huishouden.
In deze algemene voorziening staat het resultaat centraal, namelijk een schoon en leefbaar huis. Het aantal uren inzet hangt af van het resultaat en wat hiervoor nodig is. Dit kan bij iedereen anders zijn. Als iemand gebruik maakt van deze algemene voorziening en het resultaat “een schoon en leefbaar huis” wordt niet gehaald, dan kunt u dit melden bij de aanbieder die de algemene voorziening uitvoert. Zij zullen samen met u kijken hoe het komt dat het resultaat niet is behaald. Als het nodig is ondernemen zij actie om het resultaat wel te halen. Als blijkt dat de algemene voorziening niet voldoende is, dan kan er in gesprek met de gemeente gekeken worden naar een aanvullende maatwerkvoorziening.
 • Kevin Wevers: De zogenaamde algemene voorziening zal vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt. Het bestaan van een eventuele korting op de hulp doet hier niets aan af. Een cliënt moet in Heerde 5,30 euro per uur betalen. Als je 4 uur hulp per week nodig hebt, betaal je 84,80 terwijl je via het CAK een eigen bijdrage van 20 euro zou betalen. Het beleid van Heerde voldoet niet.

Gemeente Heumen:

 • Heumen verandert niets. 
Heumen: Het huidige beleid past binnen de kaders van de recente gerechtelijke uitspraken van de CRvB van 18 mei 2016. Het blijft mogelijk om de huishoudelijke hulp aan te bieden in de vorm van een algemene voorziening, mits de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoet. Een van de belangrijke voorwaarden is dat de gemeente contracten moet sluiten met aanbieders van de huishoudelijke hulp. Simpelweg een klant verwijzen naar de particuliere markt is geen algemene voorziening in de zin van de Wmo. Via het aanbestedingstraject heeft het college wel degelijk contractafspraken gemaakt met een aantal leveranciers.Wanneer een cliënt kenbaar maakt dat het standaard aantal uren binnen de algemene voorziening niet toereikend is, volgt een herbeoordeling en kan het zijn dat er meer uren worden ingezet.
 • Kevin Wevers: 'Het beleid van Heumen is wel in strijd met de Wmo 2015. Heumen kent voor huishoudelijke hulp 1, de schoonmaak van het huis een algemene voorziening. Hierbij kun je maximaal 125 uur per jaar aan hulp ontvangen. Dit is ontoelaatbaar. In individuele gevallen kan het zijn dat iemand meer hulp nodig heeft.De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. Maar als je inkomen hoger is dan 130% van de bijstandsnorm, moet je al snel 12,50 euro per uur betalen. Een cliënt die voorheen via de individuele voorziening (voorloper maatwerkvoorziening) 5 uur hulp kreeg, moet dus nu grofweg 2,5 uur per week €12,50 betalen en de overige 2,5 uur de volle pond (immers, er wordt maximaal 125 uur per jaar vergoed). Dat is een kostenpost van €335,00 per vier weken, voor iemand die bijvoorbeeld net boven de 130% bijstandsnorm zit. Dit is volstrekt onacceptabel. Daarnaast moet de eigen bijdrage en korting geregeld worden bij verordening (door de raad vast te stellen) en dit mag niet gedelegeerd worden aan het college. Ik zie in de verordening de eigen bijdragen systematiek niet terugkomen, dus ook daar zit wellicht een juridisch gebrek. Overigens, ook mensen met een inkomen lager dan bijvoorbeeld 110% kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijk hogere kosten, als de indicatie meer is dan grofweg 2,5 uur per week (die 125 uur per jaar maximum). Ze krijgen dan immers geen korting meer voor de overige uren, hetgeen een kostenstijging betekent van tientallen euro’s.'

Gemeente Lingewaal:

 • Lingewaal verandert niets.
Lingewaal: Kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: 'Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.'

Gemeente Lingewaard:

 • Lingewaard verandert niets. 
De gemeente Lingewaard zet het beleid van voor 1 januari 2015 ongewijzigd voort. Er zijn volgens deze gemeente geen inhoudelijke wijzigingen (lees: bezuinigingen) doorgevoerd per 1 januari 2015. De uitspraak van de Centrale Raad heeft voor Lingewaard geen gevolgen.
 • Kevin Wevers: 'Ik heb onvoldoende informatie kunnen vinden om een definitief oordeel te geven over het beleid van de gemeente.'

Gemeente Lochem:

 • Lochem verandert niets
Lochem:  Per 1 juni 2016 heeft de gemeente Lochem een nieuwe vorm van ondersteuning vanuit de gemeente: 'Ondersteuning Thuis'. Het beleid is gericht op het begeleiden, het stabiliseren en het verbeteren van de zelfredzaamheid en/of participatie van een inwoner. Het gaat om praktische hulp in de thuissituatie, bijvoorbeeld het organiseren en (leren) uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden en/of eenvoudige vormen van persoonlijke begeleiding, waarbij ook oog is voor de mantelzorger. Voor ‘Ondersteuning Thuis’ is een beschikking van de gemeente noodzakelijk.
Behalve 'Ondersteuning Thuis' bestaan er ook andere vormen van begeleiding, zoals dagbesteding of woonbegeleiding, taxivervoer, tijdelijke overname van de zorg voor uw familie, hulp bij psychische problemen, opvoedondersteuning of hulp bij de financiële administratie en schulden. Omdat iedere situatie verschillend is, gaat het altijd om maatwerk. De ondersteuning kan flexibel worden ingezet, om ervoor te zorgen dat mensen zich zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven redden.
De gemeente heeft 8 brieven ontvangen naar aanleiding van de FNV-claimactie. 
 • Kevin Wevers: 'Het oude beleid was in strijd met de Wmo 2015. Het nieuwe beleid is nog te onduidelijk, om een concreet oordeel over te geven.

Gemeente Maasdriel:

 • Maasdriel verandert niets.
Maasdriel: Kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.

Gemeente Montferland:

 • De gemeente Montferland past het beleid aan.
'De gemeente Montferland is diverse keren op de vingers getikt door de rechtbank Gelderland voor het resultaatgericht indiceren. De gemeente heeft nu naar aanleiding van de uitspraak van de hoogste rechter meteen actie ondernomen. Dit betekent dat cliënten van wie op dit moment nog een juridische procedure loopt zijn/haar ‘oude’ uren terug krijgen. Ditzelfde geldt voor cliënten die een herzieningsverzoek hebben ingediend. Wel zal in beide gevallen een brief aan belanghebbenden gestuurd worden. In deze brief wordt geattendeerd op het feit dat het een tijdelijke situatie (tot het moment dat het nieuwe beleid van kracht wordt) betreft en dat een beschikking volgt.Nieuwe cliënten worden geïndiceerd aan de hand van de oude beleidsregels ‘Hulp bij het Huishouden 2012’, waarin het zogenaamde CIZ protocol 2006 is verwerkt. 'Het spreekt voor zich dat in alle gevallen gekeken wordt wat de cliënt zelf nog c.q. aangeleerd kan worden en wat vanuit zijn/haar sociale netwerk gedaan kan worden. Wat dan ‘overblijft’ wordt langs eerder genoemde beleidsregels gelegd.'
 • Kevin Wevers: 'Het resultaatgerichte beleid van de gemeente Montferland was niet toegestaan. Het is afwachten wat het nieuwe beleid van de gemeente Montferland gaat worden.'

Gemeente Nederbetuwe:

 • Nederbetuwe verandert niets.
De gemeente: Kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: 'Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.'

Gemeente Neerijnen:

 • Neerijnen verandert niets.
De gemeente: Kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: 'Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.'

Gemeente Nunspeet:

 • De gemeente past het beleid aan.
'De gemeente had het voornemen om huishoudelijke hulp te verstrekken via een algemene voorziening. Door het faillissement van TSN heeft Nunspeet dit beleid 'geparkeerd'. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep heeft Nunspeet besloten de mogelijkheden van een algemene voorziening opnieuw te bezien. De gemeente wacht een onafhankelijk onderzoek door de gemeente Utrecht af. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek wordt bepaald of dit gevolgen heeft. Uitgangspunt in de gemeente Nunspeet was en is het leveren van maatwerk', aldus de gemeente.
 • Kevin Wevers: 'De gemeente blinkt niet uit in helderheid, wat betreft de antwoorden. Naar mijn weten wordt een grens gehanteerd van maximaal 2,5 a 3 uur huishoudelijke hulp per week, zonder dat dit urenaantal is gebaseerd op deugdelijk onderzoek dat voldoet aan de eisen die de Centrale Raad van Beroep daaraan stelt. In feite wordt afgeweken van het CIZ-protocol en dat kan alleen zeer gemotiveerd geschieden. Het uitgangspunt in de gemeente Nunspeet is dus afwijken van het CIZ-protocol, tenzij…. Dit terwijl het juist andersom hoort te zijn: CIZ-protocol volgen, tenzij... Het onderzoek waarnaar de gemeente verwijst van de gemeente Utrecht is in nevelen gehuld en het is dan ook vreemd dat hierop wordt gewacht. Er bestaat een deugdelijk protocol, dus er is geen enkele reden om niet direct het urenaantal te baseren op deugdelijke normen.'

Gemeente Nijkerk:

 • Nijkerk past het beleid aan.
'Sinds de uitspraak indiceert de gemeente nieuwe aanvragen en schrijnende situaties met behulp van een indicatieprotocol, vooruitlopend op nieuw vast te stellen beleid.'
'Uiteindelijk is het aan de raad van de gemeente wat er precies gaat veranderen. Het voorgenomen beleid is dat we gaan werken met een indicatieprotocol en als gemeente het aantal uren huishoudelijke hulp gaan betalen. Inwoners zullen krijgen waar ze recht op hebben, conform ons protocol. Vermoedelijk zullen enkele inwoners meer uren hulp gaan krijgen. Ook zullen wij alleen nog maatwerk bieden waardoor wij een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaan vragen en niet langer gebruik gaan maken van de regeling dat inwoners standaard € 10 euro per uur zelf moeten betalen.'
Eind oktober zal de raad van de gemeente Nijkerk hierover een besluit nemen.
 • Kevin Wevers: de zogenaamde algemene voorziening, namelijk de particuliere markt, is niet te kwalificeren als een algemene voorziening dan wel zal deze vaak als niet passend beoordeeld moeten worden, gelet op de financiële situatie van een cliënt en de beperkte omvang van de algemene voorziening. Huishoudelijke verzorging wel of niet volledig vergoeden op grond van het inkomen en vermogen is het hanteren van een ongeoorloofde inkomenstoets, volgens vaste rechtspraak. Daarnaast zijn ook de eigen bijdragen voor de algemene voorzieningen niet geregeld in een verordening, wat wel moet.

Gemeente Nijmegen:

 • Nijmegen verandert niets tot de resultaten van een van onafhankelijk onderzoeksbureau binnen zijn.
Reactie gemeente Nijmegen: De gemeente Nijmegen heeft de uitspraken bestudeerd. Omdat de Centrale Raad van Beroep in de uitspraken de nadruk legt op objectief en onafhankelijk onderzoek, heeft Nijmegen een extern en onafhankelijk bureau om mee te kijken naar het beleid. Het is nog wachten nog op hun bevindingen.
 • Kevin Wevers: De gemeente is dit jaar begonnen met resultaatgericht indiceren, oftewel fout beleid. Ik vind het onzin dat dit onderzocht moet worden door een extern bureau. Dit onderzoek hoeft ook niet lang te duren, een dag of twee. Ze moeten snel wijzigingen doorvoeren en geen tijd rekken.

Gemeente Oldebroek:

 • Oldebroek past het beleid niet aan
Reactie gemeente: 'De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben geen directe gevolgen voor de gemeente Oldebroek.'
In de gemeente Oldebroek is pas per 1 januari 2016 een beleidswijziging doorgevoerd.  Voor bestaande cliënten is geen beleidswijziging doorgevoerd. Daarom hebben de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep geen directe gevolgen voor onze cliënten / inwoners die nu huishoudelijke hulp ontvangen. Daarnaast is besloten tot het opzetten van een algemene voorziening schoon en leefbaar huis per 1 januari 2017 voor nieuwe aanvragen. Gezien de landelijke ontwikkelingen ook met betrekking tot gerechtelijke uitspraken bekijkt de gemeente Oldebroek of en hoe een onderzoek van de gemeente Utrecht naar een objectief en onafhankelijk vastgestelde urentabel gebruikt kan worden voor het beleid van de gemeente Oldebroek.
Als de resultaten van het onderzoek van de gemeente Utrecht bekend zijn, wordt bepaald of het noodzakelijk is het huidige beleid van de gemeente Oldebroek te wijzigen.  Dan beoordelen we ook wanneer het een goed moment is om een eventuele beleidswijziging door te voeren.
Kevin Wevers: De gehanteerde protocollen van de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet staan genoemd in de beleidsregels. Opvallend is dat deze gemeenten de omvang van de hulp via een maatwerkvoorziening maximaliseren op 3 uur per week. Dit strookt niet met de gedachte van het leveren van maatwerk. De verlaagde normtijden zijn in ieder geval niet nader toegelicht, waardoor het aannemelijk is dat de Centrale Raad van Beroep de nieuwe normtijden zullen afkeuren.

Gemeente Oost Gelre:

 • De gemeente Oost Gelre verandert niets
'Deze uitspraak heeft voor ons huidige beleid geen gevolgen. Wij hadden onze contracten met de aanbieders verlengd en werken niet met resultaatfinanciering. Ons huidige beleid past dus binnen de wettelijke kaders.'
 • Kevin Wevers: Het beleid van Oost Gelre voldoet en is conform Wmo 2015. Alleen voor het verzorgen van de was wordt minder tijd ingeruimd dat volgens de regels zou moeten.

Gemeente Oude IJsselstreek:

 • De gemeente past het beleid aan.
Gemeente: De gemeente Oude IJsselstreek was van plan om naast de maatwerkvoorziening een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp te lanceren. Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraken is deze lancering on hold gezet. De huidige uitvoering qua maatwerkvoorziening in uren voldoet aan de uitspraken.
Oude IJsselstreek heroverweegt het huidig beleid in relatie tot de bezuinigingen vanuit het rijk en zal indien nodig nieuw/gewijzigd beleid formuleren. Dit zal in de loop van volgend jaar meer duidelijk zijn. Vooralsnog blijft het huidige beleid gehandhaafd.
 • Kevin Wevers: De algemene voorziening die Oude Ijsselstreek wilde was fout. Het oude beleid en daarmee het nu nog steeds geldende beleid, is echter wel goed. Ze hoeven dus niets te veranderen. Wel is het zo dat ze cliënten aansporen om een pgb te nemen. Pgb moet echter op initiatief van de cliënt, gemotiveerd worden aangevraagd. Het college stuurt echter cliënten aan op een pgb, zodat alfa hulp ingeschakeld kan worden. Het actief aansporen om pgb’s te nemen acht ik in strijd met de Wmo 2015. Niets voor niets noemt de wet dat de cliënt gemotiveerd om een pgb moet vragen.

Gemeente Overbetuwe:

 • Overbetuwe pas het beleid niet aan.
'De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep heeft volgens het college van B en W geen gevolgen voor het beleid van de gemeente. 'In keukentafelgesprekken of telefonisch hebben onze consulenten onderzocht wat nodig is voor een schone en leefbare woning. Er is besproken welke activiteiten daarvoor nodig zijn en hoeveel tijd die in beslag nemen. Als uit een individueel onderzoek bleek dat een algemene voorziening niet in de zelfredzaamheid van de cliënt kon voorzien, is er een individuele maatwerkvoorziening toegekend.'
 • Kevin Wevers: Ik heb te weinig informatie over Overbetuwe kunnen vinden om een definitief oordeel te geven over het beleid van de gemeente. Ook de reactie naar Omroep Gelderland is niet duidelijk, behalve dat ze het beleid niet gaan aanpassen. Waarom het beleid deugt, wordt door de gemeente niet medegedeeld.

Gemeente Putten:

 • De gemeente Putten past het beleid niet aan
'De gemeente Putten gaat het beleid niet wijzigen, omdat het beleid rondom de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo niet gewijzigd is. Ons beleid voldoet aan het gestelde in de uitspraken.'
 • Kevin Wevers: Het beleid van Putten voldoet en is conform Wmo 2015.

Gemeente Renkum:

 •  'De uitspraak van de Centrale Raad heeft geen effect voor de huishoudelijke hulp in onze gemeente.

  Wel hebben we de verordening aangepast. Dit omdat volgens de uitspraak van de CRvB de hoogte van de eigen bijdrage en de wijze waarop de kostprijs van Wmo-voorzieningen wordt berekend moet zijn vastgelegd in de Wmo-verordening en dat delegatie daarvan aan het college van B&W niet is toegestaan.  

  In gemeente Renkum wordt hulp bij huishoudelijk altijd verstrekt op basis van een persoonlijk gesprek waarin de behoeften, wensen en mogelijkheden van een zorgvrager worden besproken. Pas als blijkt dat een inwoner beter geholpen is met iets anders dan een maatwerkvoorziening, wordt er verwezen naar algemene voorzieningen of andere oplossingen. De algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 – 2016 wordt ingezet ten behoeve van het ondersteunen van mantelzorgers en als eventuele –incidentele- aanvulling op maatwerkvoorzieningen.'
 •  
 • Kevin Wevers: Ik heb onvoldoende informatie kunnen vinden om een definitief oordeel te geven over het beleid van deze gemeente.

Gemeente Rheden/Rozendaal:

 • De gemeenten Rheden werkt nauw samen met de kleine gemeente Rozendaal. Zij passen het beleid niet aan
Reactie gemeenten: De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is voor Rheden geen aanleiding om het beleid aan te passen. In Rheden is de huishoudelijke verzorging als een algemene voorziening ingericht.
Op basis van een korte intake geeft de gemeente vouchers af voor een algemene voorziening HHT. Blijkt er meer aan de hand, dan verwijzen wij door naar een uitgebreid onderzoeksgesprek. (Maatwerk is gegarandeerd).'
Voor zowel de algemene voorziening HHT als voor de maatwerkvoorziening Dagelijkse ondersteuning (een mix tussen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding) heeft de gemeente met meerdere organisaties een overeenkomst afgesloten.
In het individuele gesprek dat we met inwoners hebben is de financiële toegankelijkheid onderwerp van gesprek.
In onze huidige verordening (gebaseerd op de landelijke VNG voorbeeldverordening) is de inrichting van de hulp bij het huishouden als algemene voorziening nog niet geregeld. De planning is om dit in oktober dit jaar via een aanpassing in de verordening te regelen.
Hiermee voldoen we aan alle eisen die uit de uitspraak voortvloeien. Overigens maakt de aanpassing van de verordening materieel gezien niets uit voor de inwoner.
 • Kevin Wevers: Er wordt onvoldoende maatwerk geleverd. Op grond van inkomen en vermogen toetsen is ongeoorloofd.

Gemeente Rijnwaarden:

 • De gemeente Rijnwaarden heeft niet gereageerd op de enquete.
 • Kevin Wevers: Het beleid van de gemeente Rijnwaarden voldoet grotendeels. Alleen zou de gemeente nog kunnen kijken naar de normtijden voor het zware werk bij kleine woningen.

Gemeente Scherpenzeel:

 • Scherpenzeel past het beleid niet aan
Reactie gemeente: De gemeente Scherpenzeel heeft voor de huishoudelijke hulp nog een zogeheten maatwerkvoorziening. Dit betekent dat cliënten huishoudelijke hulp toegekend krijgen in uren. Deze indicatie wordt bepaald op grond van een normenkader dat grotendeels overeenkomt met het zogeheten CIZ normenkader.
Scherpenzeel heeft in 2015 wel een proces van herindicatie doorgevoerd. 'Dit had echter niet zozeer te maken met de invoering van de Wmo 2015 maar met het feit dat de indicaties – waarvan sommigen al liepen sinds 2008 – nog nooit herzien waren. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep had voor de gemeente Scherpenzeel geen consequenties. Wij bieden en boden namelijk huishoudelijke hulp, ook onder de nieuwe Wmo 2015. '
Op korte termijn gaat er niets veranderen aan het beleid HH. Wel is er een voornemen het stelsel met ingang van 2018 (enigszins) aan te passen. In dit verband wachten wij echter de ontwikkelingen bij andere gemeenten nog even af. Bijvoorbeeld het meer objectieve normenkader dat nu ontwikkeld wordt.
 • Kevin Wevers: De gehanteerde normtijden zijn in strijd met de Wmo 2015 en de jurisprudentie. Tevens acht ik het niet toelaatbaar dat de verzorging van de was in zijn algemeenheid uit de maatwerkvoorziening wordt geknipt en dat deze wordt aangeboden middels een algemene voorziening. Het uitgangspunt is maatwerk en als de algemene voorziening niet adequaat is, moet tijd voor de verzorging van de was worden geïndiceerd.

Gemeente Voorst:

 • De gemeente Voorst heeft niet gereageerd op de enquete.
 • Kevin Wevers: De gemeente Voorst heeft de uren van alle cliënten met 1/3 verminderd. Dit betekent dat er niet individueel is getoetst hoeveel hulp iemand nodig heeft. Dat is in strijd met de Wmo 2015. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente Voorst zich aan het CIZ-protocol houdt als het gaat om de normtijden.

Gemeente Tiel:

 • De gemeente Tiel past het beleid niet aan
Reactie gemeente: Kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken.
De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.

Gemeente Wageningen:

 • De gemeente Wageningen past het beleid aan
Reactie gemeente: Het college van B &W heeft op 5 juli jl. besloten om de hulp die als ‘algemeen gebruikelijk’ werd beschouwd, te wijzigen in ‘hulp bij huishouden als algemene voorziening’ en hierin de huishoudtoelage te integreren. Hierdoor is er binnen de algemene voorziening aandacht voor ondersteuning van de mantelzorger.
Daarnaast kan in bijzondere situaties de toelage ingezet worden voor andere doelgroepen, zoals inwoners die 6 uur of meer hulp bij huishouden nodig hebben, met een klein netwerk, in een zorgelijke situatie, direct na ziekenhuisopname. De eigen bijdrage voor de klant is € 5,- per uur. Voor de overige klanten die wél zelf de regie kunnen voeren, de kostprijs als eigen bijdrage opnemen.
Wat er verandert, is dat inwoners eerst zelf overal op de ‘vrije markt’ hun hulp konden inkopen. Na aanpassing van de verordening zorgt de gemeente voor contractpartners waar de inwoner de hulp kan inkopen.
De mogelijkheid voor bijzondere bijstand blijft bestaan. Voor een algemene voorziening moet getoetst worden of dit voor de klant financieel haalbaar is. 'Hierbij blijven we hetzelfde hanteren zoals we nu doen. Als een klant buiten de boot dreigt te vallen en het niet kan betalen, is er altijd maatwerk mogelijk. We vinden het namelijk heel belangrijk dat hulp en ondersteuning toegankelijk is voor iedereen in Wageningen.'
 • Kevin Wevers: Het was eerst algemeen gebruikelijk, nu wordt het een algemene voorziening ex €5,00 per uur. Uitgangspunt is dus nog steeds ‘zoek het zelf maar uit, maar we geven wel een kleine korting’. Omdat de aanbieders nu zijn gecontracteerd, meent het college dat dus sprake is van een algemene voorziening en dat de hulp dus wordt verleend in het kader van de Wmo 2015. Echter, de algemene voorziening moet financieel haalbaar zijn. Dat moet onderzocht worden én de bijzondere bijstand kan dat niet passend maken. Immers, de algemene voorziening is Wmo, waardoor je als college uitgaat van ‘hulp via wmo is nodig’, waarna vervolgens dus geldt dat in het kader van de Wmo VOLLEDIGE COMPENSATIE wordt verleend en niet deels, aangevuld met bijzondere bijstand. Als je als college eenmaal oordeelt dat de Wmo van toepassing is, moet je in het kader van de Wmo passende ondersteuning bieden. Als de algemene voorziening dan te duur is en dus niet financieel haalbaar, dan moet een maatwerkvoorziening worden afgegeven en geen bijzondere bijstand. Het beleid deugt dus niet, ook niet na de aanpassing.

Gemeente Westervoort:

 • De gemeente Westervoort heeft niet gereageerd op de enquete.
 • Kevin Wevers: Ik heb onvoldoende informatie om een definitief oordeel te vellen over het beleid van de gemeente Westervoort.

Gemeente West Maas en Waal:

 • De gemeente past het beleid niet aan
Reactie gemeente: Kort na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben de samenwerkende gemeenten in Rivierenland een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de bestaande werkwijze te toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad. In de afgelopen periode werden twee brede bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten, aanbieders van huishoudelijke hulp en cliëntvertegenwoordigers samen de, naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, benodigde verbeteringen hebben besproken.
De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden de gemeenten ter toetsing voor aan juristen. 'Zoals het er nu uit ziet, zijn er geen grote veranderingen noodzakelijk; we deden het op veel punten al goed.' Binnenkort nemen de 9 gemeenten een besluit hoe het verder moet en worden eventuele aanpassingen gedaan.
 • Kevin Wevers: Resultaatgericht indiceren zoals de gemeenten in Rivierenland deden is niet toegestaan volgens de rechtbank Gelderland. De gemeenten zijn daarom het beleid aan het heroverwegen. Het is wachten op nieuw beleid.

Gemeente Wijchen:

 • De gemeente Wijchen heeft niet gereageerd op de enquete.
 • Kevin Wevers: Er is weinig informatie over het huidige beleid te vinden. Wijchen vergoedt de boodschappen en de was niet meer. Dit moet je via een algemene voorziening zelf betalen. Maar als je maatwerk biedt dan moet er ook tijd geïndiceerd worden voor de verzorging van de was. Het lijkt erop dat de gemeente verder niet de CIZ-normen hanteert.

Gemeente Winterswijk:

 • Winterswijk past het beleid niet aan
'De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben geen gevolgen voor de inwoners van de gemeente Winterswijk. Het beleid hoeft niet aangepast te worden omdat dit in lijn is met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.'
 • Kevin Wevers: Wat de gemeente Winterswijk stelt is correct, want zij hanteren het CIZ-protocol en geen afwijkende normtijden. Ze hoeven dus niets te veranderen.

Gemeente Zaltbommel:

 • De gemeente Zaltbommel gaat haar beleid herzien.
'We starten met het inkopen van huishoudelijke hulp. We zorgen ervoor dat het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’ concreter in de beschikking wordt aangegeven. En de gemeente gaat aangeven wat er moet gebeuren.'
Op 5 juli besloot het college van B&W om de huishoudelijke hulp lokaal in te kopen. De zomer is gebruikt om de koers te bepalen en naar verwachting start Zaltbommel 1 december met het indiceren van inwoners.
Alle inwoners met huishoudelijke hulp worden eind september persoonlijk geïnformeerd over de veranderingen. De inwoners zullen vanaf het eerste kwartaal 2017 iets van de veranderingen gaan merken.
 • Kevin Wevers: Heel leuk en aardig dat het beleid wordt gewijzigd: dat juich ik toe. Echter, ze gaan dus kennelijk wel door met resultaatgericht indiceren, alleen wordt alles iets duidelijk opgesteld. Tiel hanteerde echter al in de beschikking alle taken én de frequentie. Dit was onvoldoende volgens de rechtbank Gelderland, waardoor de aanscherpingen van Zaltbommel hoogstwaarschijnlijk onvoldoende zijn. Ze moeten namelijk ook de tijd gaan noemen en daar wordt niet over gerept.

Gemeente Zevenaar:

 • De gemeente Zevenaar verandert niets aan het beleid.
'Deze uitspraak heeft voor onze gemeente geen directe consequenties omdat wij ons beleid van het inzetten van uren niet hebben gewijzigd. Feitelijk is er niets gewijzigd en wordt nog steeds individueel getoetst wat nodig is en wordt de inzet van de hulp nog steeds bepaald op uren en niet zoals in veel andere gemeenten in resultaten.'
 • Kevin Wevers: Deze gemeente heeft inderdaad gelijk wanneer wordt gesteld dat niets veranderd hoeft te worden. Eén kleine kanttekening: de normtijden voor het zware werk bij kleine woningen voor een meerpersoonshuishouden zijn wellicht onvoldoende, omdat alleen deze normtijden afwijken van het CIZ-protocol zonder nadere onderbouwing. Voor al het overige klopt het in deze gemeente.

Gemeente Zutphen:

 • Zutphen past het beleid niet aan
De gemeente Zutphen zegt dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep geen invloed heeft op de huishoudelijke hulp in Zutphen. Volgens de gemeente levert Zutphen al maatwerk. 'We kijken naar de klant en indiceren op basis van zijn/haar situatie. Op basis daarvan leveren we uren af. Het beleid van de gemeente is niet in strijd met de uitspraak van de Centrale Raad.' Claimbrieven van de FNV zijn om die reden afgewezen.
 • Kevin Wevers: De informatie die bij mij bekend is, is dat Zutphen werkte met verlaagde normtijden. Dit betekent dat er minder tijd wordt ingeruimd voor een huishoudelijke klus dan als het CIZ-protocol zou worden toegepast. Wellicht dat Zutphen de normtijden inmiddels heeft aangepast.
 • Reactie gemeente Zutphen op Wevers: 'Het protocol huishoudelijke hulp wat nu wordt gebruikt is vastgesteld op 17 december 2012 door de gemeenteraad en wordt sinds 1 januari 2013 toegepast. Het nieuwe protocol is gebaseerd op het oude protocol van het CIZ en op jurisprudentie en is tot stand gekomen in overleg met de uitvoerende thuiszorgaanbieders, met het Platform Maatschappelijke Ondersteuning en met een extern onafhankelijk medisch indicatie-adviesbureau. Daarmee is het dus een objectief vastgesteld protocol die voldoet aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.'

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!