Nieuws

Reacties Gelderse bedrijven op de zorgwinsten

Op verzoek van Omroep Gelderland onderzochten twee hoogleraren van Tilburg University de cijfers die zorgbedrijven openbaar moeten maken via jaarverslagenzorg.nl. Hieruit blijkt dat vooral kleine bedrijven hoge winsten maken. De hoogleraren hebben in Gelderland in het bijzonder gekeken naar bedrijven die zorg bieden aan de kwetsbaren in de samenleving zoals (licht) verstandelijk beperkten, mensen met psychische aandoeningen en met gedragsproblemen. De zorg waar het onder andere om gaat is begeleiding aan huis, beschermd wonen, logeeropvang en dagbesteding.
ARNHEM - Op verzoek van Omroep Gelderland onderzochten twee hoogleraren van Tilburg University de cijfers die zorgbedrijven openbaar moeten maken via jaarverslagenzorg.nl. Hieruit blijkt dat vooral kleine bedrijven hoge winsten maken. De hoogleraren hebben in Gelderland in het bijzonder gekeken naar bedrijven die zorg bieden aan de kwetsbaren in de samenleving zoals (licht) verstandelijk beperkten, mensen met psychische aandoeningen en met gedragsproblemen. De zorg waar het onder andere om gaat is begeleiding aan huis, beschermd wonen, logeeropvang en dagbesteding.
door Judith Spanjers
Hieronder de reacties van tien Gelderse bedrijven die relatief het meeste zorggeld overhouden. 

Plushome, Arnhem.

2014:   Omzet: 1.544.140       Winst voor belasting: 502.535           Salaris directeur: 58.680       Dividenduitkering: 241.470
Reactie directeur Trudy de Groot zegt het volgende: 'We houden de kosten laag, we zijn relatief klein en onze overheadkosten zijn laag.' Volgens De Groot begeleidt Plushome cliënten zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving waardoor geen dure kantoorpanden nodig zijn. Het bedrijf werkt met zelfsturende teams. De Groot meldt dat het bedrijf een financiële buffer wil hebben om ook in de toekomst cliënten continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden. 'Het zorggeld blijft in de zorg.'

Reactie op de winstuitkering van 241.470 euro:

Dit was de eerste en enige winstuitkering sinds de oprichting in 2009. Dividend is iets anders dan een salaris, namelijk een beloning voor het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal. Plushome is begonnen met eigen middelen, zonder geld van banken, subsidies of overheid. Deze investering hebben we met een winstuitkering terugbetaald. 

Stichting 4 Your Care, Arnhem.

2014:   Omzet 525.601           Winst voor belasting: 145.732           Salaris directie: 62.590         
Reactie Patty Wetzel, beleids/kwaliteitsmedewerker: 'Wij zijn met onze idealen de stichting gestart en die zijn belangrijker dan een gevulde portemonnee.' Volgens Wetzel was er in 2014 nog geen voltallige bezetting en was er voornamelijk sprake van een onkostenvergoeding. 'Er waren maar twee begeleiders, een halve ondersteuner en één stagiaire. Dat is kostenbesparend geweest.'
Wetzel noemt het overgebleven geld geen winst, maar tegoeden. Deze worden besteed aan de bewoners. 'Denk hierbij aan thema-avonden, uitjes en dergelijke voor cliënten. Daarnaast zijn met de tegoeden de openstaande rekeningen betaald. Er is dus absoluut geen sprake van winst maar van nog niet betaalde rekeningen.' Volgens Wetzel zou verder een meegerekende schuld een scheef beeld geven van de winst. Sinds 2015 krijgt het personeel van de stichting wel salaris betaald.

Boriz, Velp

2014:     Omzet: 1.833.447      Winst voor belasting: 479.772          Totaal salaris 3 directeuren: 264.117                Dividenduitkering: 427.500
Reactie directie Boriz:  'Vanaf de start in 2012 kent Boriz een forse toename in cliënten. Begeleiders hadden in 2014 een grote caseload, waren 24/7 bereikbaar voor cliënten, hierdoor werden veel overuren gemaakt.' De inkomsten van Boriz komen in 2014 bijna volledig uit persoonsgebonden budgetten. Ook de directieleden hebben bijna fulltime begeleidingsuren geleverd.

Over de dividenduitkering van 427.500 euro:

'Dit dividend wordt uitgekeerd uit de overige reserves. Deze overige reserves worden gevuld met gerealiseerde winsten en staan daarna ter beschikking aan de aandeelhouders.' De drie directeuren waren in 2014 met hun eigen B.V. ook aandeelhouder van Boriz. Maar volgens de directie zijn salaris en dividend gescheiden. 'Een dividenduitkering is niet aan te merken als beloning voor de directie; directie en aandeelhouders zijn immers juridisch gescheiden en hebben elk een afzonderlijke status. Ook is slechts een deel van de ruimte in de norm van de Wet Normering Topinkomens benut. Per directielid en aandeelhouder was er in totaal nog € 107.353 aanvullend beschikbaar voor beloning c.q. dividenduitkering. Hiervan is geen gebruik gemaakt, zodat de financiële positie van Boriz BV is versterkt met 3 x € 107.353 = € 322.059. Overigens keerde Boriz in 2015 opnieuw dividend uit: 150.000 euro.

Woonzorgnet, Renkum.

2014:   Omzet: 9.465.362       Winst voor belasting: 1.920.051        Totaal 2 bestuurders: 355.516            Dividenduitkering: 1.200.000
Reactie directeur Laurens de Goeij: 'Wij houden geld over, omdat wij vooral bezig zijn met dienstverlening en niet met grote investeringen, vastgoed en grote ict-projecten.' De Goeij beaamt dat zijn bedrijf commercieel is en meer winst maakt dan grote bedrijven. Dat komt volgens hem omdat er geen managementlagen zijn in zijn organisatie. 'Maar wij houden ons aan de wet en moeten er ook voor zorgen dat we er over tien jaar nog zijn.' De Goeij verwacht dat de kostprijs nog wel naar beneden bijgesteld kan worden. Maar volgens hem was dit tot nu toe niet mogelijk.  'Wij hebben eerder korting aangeboden bij het zorgkantoor, maar volgens het zorgkantoor konden we niet voor minder werken, omdat er nu eenmaal vaste tarieven zijn die voor iedereen gelden.'

Over de winstuitkering van 1,2 miljoen euro in 2014:

Volgens de Goeij zijn de cijfers van 2014 niet representatief, omdat er een vrijval van een reservering was. 'Voor sommige onvoorziene zaken moeten we geld reserveren zodat wij zodra er duidelijkheid ontstaat ook aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Zodra er duidelijkheid is over het onderwerp waarop dit betrekking heeft, moet dit in de jaarrekening worden opgenomen. Dat is wat in 2014 is gebeurd en waardoor het resultaat over dit jaar een vertekend beeld geeft.'

Nova zorgboerderij, Pannerden

2014:     Omzet: 558.356                                Winst voor belasting: 111.994                   Totaal salaris 2 vennoten: 70.001                Dividenduitkering: 60.000
Reactie Rob Hulshoff:  'In 2014 hebben we een buffer gemaakt om te voorkomen dat we in 2015 door de veranderingen in de zorg voor een verrassing zouden komen te staan.' Dat is de uitleg van Hulshoff die samen met zijn vennoot voor 50% eigenaar is van de zorgboerderij.  'Als we dit niet hadden gedaan, dan waren we in 2015 negatief geëindigd.'
Volgens hem kunnen kleine bedrijven meer winst maken doordat er geen managementlagen zijn.

Over de winstuitkering van 60.000 euro:

Volgens Hulshoff houden ze het loon van de eigenaren laag: samen verdienen ze € 70.000,- voor bruto salaris, vakantiegeld en pensioen. 'Dit doen we voor het geval er minder inkomsten zijn. En mocht het wel goed gaan dan vullen we dit salaris later aan via een winstuitkering. Maar wij maken als vennoten ook veel uren.'
Volgens hem kan er door deze cijfers eruit te lichten van één jaar een vertekend beeld ontstaan. 'Om de continuïteit van zorg te garanderen gaat het om een langjarig beleid.'

Stichting Riwis Zorg & Welzijn, Apeldoorn.

2014:   Omzet: 43.836.491     Winst voor belasting: 6.191.586        Salaris bestuurder: 165.396  
Reactie Erna ten Have, Raad van Bestuur: 'Wij besteden al het zorggeld aan de zorg van onze cliënten.' Dat blijkt volgens Ten Have uit een rechtmatigheidstoets die de accountant gedaan heeft. Met het oog op de veranderingen in de zorg in 2015 heeft de stichting vooral bezuinigd op de overhead van het bedrijf. 'We hebben huren aangepast en vastgoed afgestoten. De verwachting was dat tarieven zouden dalen en die trend zet zich in 2016 voort.' Volgens Ten Have is het belangrijk om geld te reserveren om op die manier de continuïteit van de zorg voor de cliënt te waarborgen. 'We zaten op het randje met onze reserves en het is ons gelukt om een stabiele, gezonde organisatie te worden.'
'Het bedrag dat Omroep Gelderland hanteert voor het begrip winst komt overeen met het bedrijfsresultaat 2014 voor financiële baten en lasten. De financiële lasten van
€ 1.639.902 zijn vooral rentelasten van langlopende leningen die huisvesting van onze cliënten beschermd wonen te financieren. Na deze financiële baten en lasten was ons resultaat 2014 € 4.553.684. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten ten behoeve van de continuïteit van de zorg in de toekomst.'

Thuiszorg Elele, Nijmegen

2014:     Omzet: 1.175.592            Winst voor belastingen: 157.174              Salaris directie: onbekend                Dividenduitkering: 120.000
Reactie directeur Figen Gokalp- Balci 'Kleinere bedrijven werken effectiever dan de grote gevestigde zorgbedrijven met een dure directie, luxe huisvesting, veel managers en veel stafmedewerkers.' Het verbaast Gokalp-Balci dan ook niet dat uit het onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat kleinere jonge bedrijven rendabeler zijn dan grotere bedrijven. 'We werken dagelijks met twee directeuren die zelf de zorg coördineren, inplannen en rechtstreeks in contact staan met de zorgverleners en de cliënten. Er zijn verder geen managementlagen. We hebben verder nauwelijks indirect personeel zoals beleids- en stafmensen. We hebben geen dure huisvesting maar een heel goedkoop pand waar vanuit wij werken.'
Volgens Gokalp-Balci krijgt de directie een relatief bescheiden arbeidsvergoeding. Hoeveel wil ze niet kwijt. 'Ver onder de Balkenendenorm.'  Volgens haar zijn haar cliënten heel erg tevreden.  Ze stappen nooit of bijna nooit over naar een andere zorgverlener.' 

Sa-Net Wonen, Doetinchem

2014:     Omzet: 1.092.272            Winst voor belastingen: 138.269              Salaris directie: niets                     
Mede-aandeelhouder Nettie Kramer:  'In 2013 hadden we een negatief saldo. Om ervoor te zorgen dat we vlees op de botten kregen, hebben we de winst aan de algemene reserves toegevoegd.' Volgens Kramer eisen de Wet Toelating Zorginstellingen en de gemeenten dat zorgbedrijven continuïteit kunnen bieden, waarvoor een weerstandsvermogen nodig is. 'Wij hebben in 2014 geen salaris aan de directie uitgekeerd en in 2015 niet meer dan 70.000 euro aan de directie toegekend. De winst van 2015 is ook aan de reserves toegevoegd.'

De Karmel Wonen en Dagbesteding, Angeren

2014:     Omzet: 6.821.652            Winst voor belastingen: 797.768              Totaal salaris 2 bestuurders: 250.000                Dividenduitkering: 340.000
Reactie directie De Karmel: 'Het gaat inderdaad financieel goed met De Karmel. Wij betreuren het dat als een zorgbedrijf goed draait dat daar dan meteen een smet op zit.'  Volgens de Karmel is het bedrijf succesvol als klein bedrijf, omdat er korte lijnen zijn en er een platte organisatiestructuur is met beperkte managementlagen.  'De directie is zelf zo veel mogelijk ook op alle plekken aanwezig waar zorg wordt geboden. En wij hebben ook geen panden in eigendom. Wij huren van derden, waardoor de huisvestingskosten (investeringskosten en risico's) laag zijn.'

Over de winstuitkering van 840.000 euro in de afgelopen drie jaar:

In 2012 is één van de aandeelhouders gestopt. Het geld van de winstuitkeringen is bestemd voor deze aandeelhouder, omdat hij recht had op zijn aandeel.

Stichting Prezzent, Zaltbommel

2014:     Omzet: 7.660.673            Winst voor belastingen: 850.341                              Salaris bestuurder: 116.236             
Reactie Prezzent: Volgens de woordvoerder van de stichting was de voorspelling in 2014 dat het zorgbudget van WLZ-cliënten met 25% gekort zou worden door de overheid, omdat deze zorg over zou gaan naar de gemeente. 'Uiteindelijk besloot de Tweede Kamer pas in december 2014 dat die korting van de baan ging. Maar wij hadden inmiddels al bezuinigd door bijvoorbeeld tijdelijke contracten niet te verlengen.' Omdat het een stichting is, spreekt Prezzent niet van winst, maar van bedrijfsresultaat. Volgens Prezzent is de eenmalige meevaller nodig om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Inmiddels heeft Prezzent een eigen vermogen van 2,7 miljoen euro. 'Volgens onze accountant is de buffer nodig om toegenomen risico's van de bekostiging op te vangen.'
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!