Nieuws

Reactie zorginstelling Boriz op beschuldiging fraude

ARNHEM - Hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon en hoogleraar Accountancy Jeroen Suijs van Tilburg University hebben de financiële gegevens van zorginstelling Boriz van de afgelopen drie jaar bestudeerd. En zij komen tot de conclusie dat het met de hoeveelheid personeel niet mogelijk is geweest om de bijna 29.000 gedeclareerde uren zorg te leveren. Volgens de hoogleraren is er sprake van fraude.
Hieronder de reactie van zorginstelling Boriz uit Velp op de conclusies van de hoogleraren.

Directie Boriz:

Boriz is een jonge zorgonderneming en gestart in 2012. Boriz biedt intensieve (ambulante) begeleiding en beschermd wonen voor mensen met een (licht-) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Vanaf haar start kent Boriz een forse toename in cliënten. Als jonge groeiende organisatie hebben zowel begeleiders als ook de directieleden begeleidingsuren geleverd.
De directie welk de eerste drie jaar bestond uit drie leden vond dat een ieder haar steentje bij moest dragen binnen de onderneming. Een drie koppige directie welk zich enkel bezig hield met de uitvoering van directietaken paste niet binnen de visie en bedrijfsvoering welk Boriz wenste uit te dragen.
Begeleiders kenden een grote caseload, waren 24/7 bereikbaar voor cliënten, hierdoor werden veel overuren gemaakt. Naast de begeleiders zijn ook door de nachtwachtmedewerkers, welk 7 dagen per week aanwezig in de avond- en nachturen, begeleidingsuren geleverd. Dit om de geboden zorg aan cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen waarborgen.
Bij de urenregistratie door medewerkers kan er sprake zijn van afronding. Als voorbeeld:  verspreid over een dag heeft een cliënt 12x What’s app- of telefonisch contact met zijn begeleider. Deze begeleider registreert deze afzonderlijke contacten telkens voor 5 minuten. Op dagbasis is er in totaal één begeleidingsuur verantwoord, terwijl de feitelijk bestede tijd 30 minuten kan zijn. Andersom is uiteraard ook mogelijk. Deze afrondingsverschillen worden niet zichtbaar in de urendeclaratie en zijn daarmee niet te kwantificeren.
De omzet bij Boriz is gebaseerd op geschreven uren en niet op basis van contracturen. Het aantal fte’s dient zodoende te worden gezien als indicatie. Het aantal fte’s is niet per definitie gelijk aan het aantal personeelsleden. Een personeelslid met een parttime-dienstverband heeft doorgaans meer mogelijkheden om overuren te maken dan een personeelslid met een fulltime-dienstverband. Meer parttimers zou dus meer overuren kunnen opleveren en daarmee dus ook meer geschreven uren. Ten aanzien van de omzet over 2014 dient verder opgemerkt te worden dat er vanuit het zorgkantoor medio 2015 een correctie heeft plaatsgevonden. Deze correctie is zichtbaar in de jaarrekening over 2015 als reservering.
Het systeem van urenverantwoording behoefde verbetering. Het is voor ons niet meer mogelijk om een volledig overzicht van geschreven uren, herleid naar individuele cliënten, periode en individuele begeleiders, te reproduceren. Om die reden is medio 2015 besloten om een nieuw, gedigitaliseerd urenverantwoordingssysteem aan te schaffen. Begin 2016 is dit systeem operationeel geworden.
Wel is bedrijfsinformatie beschikbaar met betrekking tot het totale aantal van 28.922 gedeclareerde uren. Daaruit blijkt dat er door de drie directieleden gezamenlijk 5.445 begeleidingsuren zijn geleverd. Door de zorgbegeleiders zijn 2.369 overuren gemaakt.
De directiebeloning betreft het uitbetaalde salaris aan de directieleden, te weten Andrea de Kruiff, Annet Hermes en Syb Kops, allen als privépersoon. Deze salariskosten zijn, net zoals alle andere kosten van de organisatie, gedekt door inkomsten uit zorggelden.
Dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, te weten De Kruiff Beheer BV, A.M. Hermes Beheer BV en Syb Kops Beheer BV, alle als rechtspersonen. Dit dividend wordt uitgekeerd uit de overige reserves. Deze overige reserves worden gevuld met gerealiseerde winsten en staan daarna ter beschikking aan de aandeelhouders. Een dividenduitkering is niet aan te merken als beloning voor de directie; directie en aandeelhouders zijn immers juridisch gescheiden en hebben elk een afzonderlijke status.
Slechts een deel van de winst over 2013 en 2014 is uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ook is slechts een deel van de ruimte in de WNT-norm benut. Per directielid en aandeelhouder was er in totaal nog € 107.353 aanvullend beschikbaar voor beloning c.q. dividenduitkering. Hiervan is geen gebruik gemaakt, zodat de financiële positie van Boriz BV is versterkt met 3 x € 107.353 = € 322.059.
De winst blijkt uit de jaarrekening en bedraagt over 2013 € 281.030 en over 2014 € 367.169. Aan dividend is in 2014 aan de drie aandeelhouders € 427.500 uitgekeerd. Het in 2015 uitgekeerde dividend aan de twee aandeelhouders bedraagt € 150.000. Deze uitkering is ten laste van de winstreserves gegaan.
Als gevolg van aanhoudende groei, het ontslag van één van haar directieleden en de professionaliseringsslag welk gemaakt moest gaan worden is medio 2015 vanuit de directie de keuze gemaakt extra personeel te werven en zich zelf enkel nog te richten op de bedrijfsvoering van de onderneming. Dit alles passend en conform het opgestelde bedrijfsplan voor de komende drie jaar.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!