Nieuws

Welkom in Gelderland, teken hier...

ARNHEM - Drie Gelderse gemeenten gaan arbeidsmigranten vragen een participatieverklaring te ondertekenen.
In het document worden de rechten en plichten van inwoners uitgelegd. In Gelderland gaan de gemeente Harderwijk, Ermelo en Doetinchem met de verklaring werken.

Alleen symbolische waarde

De verklaring heeft alleen symbolische waarde, een bindend participatiecontract bleek juridisch niet haalbaar. Binnen de Europese Unie (waar per 1 januari ook Roemenië en Bulgarije toe behoren) bestaat vrij verkeer van personen en goederen. Immigranten van buiten de EU is er een verplicht inburgeringsexamen.

Rechten en plichten

Minister Asscher van Integratie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat soortgelijke overeenkomsten in andere Europese landen heeft geholpen om immigranten te informeren over hun rechten en plichten. In de Nederlandse variant is ook veel aandacht voor normen en waarden, waaronder het verbod op discriminatie.

Zelf accenten leggen

Het gaat om een proef waar in totaal 16 Nederlandse gemeenten aan mee doen. Daarna wordt gekeken of de verklaring onderdeel wordt van de inburgeringsplicht. Iedere gemeente mag zijn eigen accenten leggen, hier vindt u de volledige grondtekst van de participatieverklaring:

Welkom in Nederland!

U bent net komen wonen in Nederland of u woont hier al een tijdje. Wij willen u graag informeren over het samenleven in Nederland en de dingen die hier belangrijk zijn.

Participatie vinden we in Nederland heel belangrijk. Evenals de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen.

Vrijheid:

In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:

- Iedereen zijn eigen mening mag uiten.

- Iedereen een eigen geloof of leefstijl mag hebben.

- Iedereen vrij is wel of niet te geloven.

- Iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht)
Hieraan zitten wel grenzen. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet iemand met opzet beledigen, discrimineren of aanzetten tot haat.

Gelijkwaardigheid:

In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen etc. Discriminatie wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit:

In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.
Participatie:
In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk toe doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk.
*********
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Nederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.
[__-__-____], te [____________],
Naam:
Geboortedatum:
Handtekening: