Gedragscode

1) De redactie werkt te allen tijde volgens het principe van hoor en wederhoor. Alleen bij actuele, zich ontwikkelende nieuwsfeiten kan berichtgeving plaats hebben zonder alle partijen te horen. Als wederhoor relevant is, wordt altijd gemeld dat deze nog niet kon plaats hebben. Streven is wederhoor zo snel mogelijk in de journalistieke productie te betrekken.

2) Met name personen die weinig ervaring hebben met de media, geven we - in het belang van goede waarheidsvinding en om hen tegen zich zelf in bescherming te nemen - zoveel mogelijk tijd en ruimte om hun reacties bij wederhoor te formuleren. Voor personen voor wie publiciteit onderdeel uit maakt van hun functioneren - bestuurders, politici, voorlichters, advocaten - mag worden verwacht dat ze direct kunnen reageren. Daarbij kan een reactie als `geen commentaar' of stilzwijgen ook relevant zijn voor uitzending.

3) Om de bij 4-2 laatstgenoemde reactie te verkrijgen kunnen bronnen met `open microfoon' en 'draaiende camera' benaderd worden. Mochten betrokkenen in een later stadium alsnog een toelichting willen geven, dan geeft de redactie hun - indien dat organisatorisch en qua tijdsbestek mogelijk is - die gelegenheid.

Bronnen

1) Bij nieuwsgaring moet de redactie minimaal over twee, liefst meer betrouwbaar geachte en openbaar te maken bronnen beschikken alvorens tot uitzending over te gaan. Daarbij moet alles in het werk worden gesteld om de openbaar te maken nieuwsfeiten te toetsen bij betrokken personen, organisaties en instanties. De omroep vraagt dezelfde houding van aanleverende nieuwsorganisaties als het ANP.

2) Het hiervoor gestelde geldt in versterkte mate voor bronnen die anoniem willen blijven. Deze kunnen alleen voor uitzending worden gebruikt na toestemming van de hoofdredacteur. Deze neemt de relevantie van het onderwerp voor de samenleving mee in zijn afweging. De verslaggever/redacteur moet zijn directe chef en de hoofdredacteur meedelen wie de bron is.

3) De omroep betaalt in principe nooit voor informatie. Alleen bij zeer hoge uitzondering kan de hoofdredacteur daarop een uitzondering maken, met name als openbaar maken van deze informatie van groot belang is voor de samenleving.

4) De omroep beschermt anonieme bronnen en geeft ten aanzien van andere bronnen geen informatie aan derden over niet gebruikte informatie. Niet uitgezonden geluidsfragmenten en beelden worden niet afgestaan aan welke organisatie dan ook. Dat geldt ook politie en justitie: De omroep is geen verlengstuk van het opsporingsapparaat.

5) De omroep accepteert alleen een embargo als daarover van te voren een afspraak is gemaakt. Een dergelijk afgesproken embargo vervalt als de betrokken informatie via andere media naar buiten komt. Eenzijdig opgelegde embargo's accepteert de omroep niet. Embargo's worden geweigerd als daarmee de eigen vrije nieuwsgaring wordt beperkt.

Open Vizier

1) Redacteuren en verslaggevers stellen zich bij de uitoefening van hun functie altijd voor als journalist van Radio en TV Gelderland, ook bij een telefoongesprek. Tenzij partijen vooraf vertrouwelijkheid overeenkomen, kan vanaf dat moment alle verstrekte informatie worden gebruikt. Indien van het gesprek een opname wordt gemaakt, wordt dat de gesprekspartner vooraf duidelijk meegedeeld. TV Gelderland werkt in principe niet met verborgen camera's.

2) Afwijking op de uitgangspunten bij 3-1 is bij hoge uitzondering alleen mogelijk na toestemming van de hoofdredacteur. Deze stelt daarbij vast in hoeverre de relevantie van de berichtgeving voor de kijker en luisteraar afwijking op de regel nodig maakt en gaat tevens na of de gezochte informatie op via geen enkele reguliere journalistieke werkwijze is te verkrijgen. Na toestemming beoordeelt de hoofdredacteur of het aldus totstandgekomen item geschikt is voor uitzending.
Onafhankelijkheid
1) Radio en TV Gelderland is programmatisch en journalistiek onafhankelijk. De redactie handelt niet vanuit de belangen van individuen of van welke commerciële, politieke, religieuze of maatschappelijke groepering dan ook.

2) De journalistieke handelswijze komt voort uit het belang dat de omroep hecht aan waarheidsvinding, het geven van inzicht in maatschappelijke processen en het geven van relevante informatie voor luisteraars en kijkers.

3) Om misverstanden te voorkomen over de onafhankelijke positie van de redactie en de individuele leden ervan en elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, legt de omroep zichzelf vast op de volgende richtlijnen:

A. Nevenfuncties: Leden van hoofdredactie/directie, redacteuren, programmamakers en overige medewerkers vervullen zonder schriftelijke toestemming geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties, wanneer deze concurrerend kunnen zijn of afbreuk kunnen doen aan de onafhankelijkheid van de omroep. Leden van hoofdredactie/directie hebben toestemming nodig van het dagelijks bestuur van de omroep; de overige medewerkers die van hoofdredactie/directie. De toestemming kan bij wijzigende omstandigheden te allen tijde worden ingetrokken.

B. Belangenorganisaties: Leden van hoofdredactie/directie, redacteuren en programmamakers onthouden zich bij voorkeur van publieke activiteiten ten behoeve van belangenorganisaties en politieke groeperingen waarover de omroep regelmatig bericht.

C. Standpunten: Als een redacteur zich bij conflictsituaties sterk vereenzelvigt met een standpunt van verenigingen, belangenorganisaties of politieke partijen, besluit de hoofdredactie dat hij/zij hierover niet meer bericht.

D. Leden van hoofdredactie/directie, redacteuren en gezichtsbepalende programmamakers moeten bij respectievelijk dagelijks bestuur en hoofdredactie/directie melding maken van eventueel bezit van aandelen in zoverre dat hun journalistieke activiteiten raakt.

E. Persoonlijk voordeel: Medewerkers accepteren geen persoonlijk voordeel - in welke vorm dan ook - in het kader van contacten namens de omroep met bedrijven, instellingen en andere organisaties. Het aanvaarden van uitnodigingen voor bijeenkomsten moet in het belang van de organisatie zijn.

F. Cadeaus: Leden van hoofdredactie/directie, redacteuren en programmamakers nemen geen cadeaus aan die meer zijn dan een kleine attentie. Andere geschenken worden terug gestuurd.

G. Gesponsorde reizen: Deelname aan een gesponsorde reis kan na toestemming van hoofdredactie/directie alleen als de bestemming anders niet of niet tijdig kan worden bereikt dan wel dat niet kan worden deelgenomen aan het daaraan verbonden programma. De omroep betaalt dan een evenredig deel van de onkosten.

H. Toegezonden recensieartikelen: In verband met recensies aangeboden toegangskaarten, boeken, cd's alsmede voor uitzendingen verkregen artikelen krijgen een door de hoofdredactie/directie te bepalen bestemming.

I. Programmabijdragen: Organisaties en bedrijven die bijdragen aan de totstandkoming van een programma krijgen op geen enkele wijze invloed op de inhoud ervan. De omroep houdt zich daarbij op aan de beperkingen van de Mediawet en de hoofdredactie houdt zich het recht voor extra beperkingen op te leggen. De omroep betracht openheid ten aanzien van bijdrage van bedrijven, door dit in de aftiteling van het betreffende programma te melden.

Privacy

1) Radio en TV Gelderland is in het algemeen terughoudend waar het gaat om informatie die de privacy van individuele burgers onnodig kan schenden. Niet relevante informatie over gedrag, interesses en persoonlijke levenssfeer blijven ten alle tijden buiten beschouwing. Bij het opvoeren van kinderen en wilsonbekwamen betracht de omroep extra voorzichtigheid. Het is nooit uit te sluiten dat mensen toevallig in beeld komen.

2) Genoemde privacy-bescherming geldt ook voor hoogwaardigheidsbekleders, tenzij informatie in strijd is met het karakter van de openbare functie of een ander licht werpt op de standpunten van bijvoorbeeld een politicus.

3) Slachtoffers van criminele activiteiten en ongevallen worden niet met naam en toenaam genoemd, tenzij het gaat om bekende personen en/of zij zelf toestemming geven of anderszins de publiciteit zoeken.

4) Tenzij de redactie het relevant acht, worden de namen van dodelijke slachtoffers van ongevallen en evidente moordzaken uit respect voor de privacy van nabestaanden niet genoemd. Bijvoorbeeld als sprake is van moord/doodslag binnen een gezin. Bij beelden van bijvoorbeeld wegafzetting en buurtonderzoek tracht de redactie zaken die de identiteit kunnen herleiden (huisnummers, kentekennummers) buiten beeld te houden. De omroep maakt echter geen geheim van locaties van misdrijven en ongevallen als dat inzicht geeft in de gebeurtenis en/of een waarschuwende werking heeft voor luisteraar/kijker. Dat geldt met name voor openbare ruimten als straten en winkels, maar ook bedrijven.

5) Bij zelfdoding beperkt de redactie zich tot het noemen van leeftijd en woonplaats, tenzij sprake is van bekende personen, personen die zelf de publiciteit hebben gezocht of publiciteit over zichzelf afroepen.

6) Namen van dodelijke slachtoffers van onopgelost crimineel gedrag (moord/doodslag) en ontvoerden worden in het algemeen belang - het oplossen van de zaak -wel genoemd. Deze informatie mag als gevolg van politie en justitieel onderzoek als bekend worden verondersteld en gebleken is dat het verspreiden van informatie over slachtoffers kan bijdragen aan een snelle oplossing. Op verzoek van politie/justitie of familie en omwille van het onderzoek of de veiligheid van derden, kan de hoofdredactie besluiten af te wijken van deze regel. Nadat een misdrijf is opgelost, kan de redactie besluiten het slachtoffer te anonimiseren.

7) De redactie spreekt over verdachten van een misdrijf, zo lang ze niet zijn veroordeeld. Verdachten en veroordeelden worden niet genoemd met de volledige naam. Door de hoofdredacteur te bepalen uitzondering zijn bekende persoonlijkheden, personen die zelf de publiciteit zoeken dan wel - bij hoge uitzondering - verdachten van misdrijven die een grote impact hebben op de samenleving. De hoofdredactie kan besluiten verdachte bedrijven en instellingen bij naam te noemen, als dat relevant is voor inzicht in het nieuws en/of maatschappelijk relevant is.

8) De redactie vermeldt iemands etnische afkomst, religie, beroep of levenssituatie alleen als dat voor het bericht (mogelijk) van belang is of tot een beter begrip leidt.

9) Als de etnische achtergrond van mensen met een Nederlands paspoort van belang is voor de berichtgeving, dient de redactie te beseffen dat deze achtergrond weliswaar duidelijk, maar niet met overdreven nadruk dient te worden gemeld. Deze duidelijke omschrijving behoeft niet voortdurend te worden herhaald ('jongeren met een Marokkaanse achtergrond' heten later in het bericht gewoon 'jongeren').

Fatsoensnormen

1) Radio en TV Gelderland gaat op respectvolle wijze om met kijkers/luisteraars en bronnen.

2) Verslaggevers en presentatoren kleden/verzorgen zich op een wijze die past bij hun functie; die het dus mogelijk maakt om zich overal vrijelijk te kunnen bewegen en geen irritatie oproepen die het werk in de weg kan staan.

3) Verslaggevers en presentatoren spreken mensen in principe met 'u' aan. In de introductie of ondertiteling wordt altijd de achternaam gebruikt, eventueel voorzien van voornaam. Alleen als het voor luisteraar/kijker verklaarbaar is wordt 'je/jij' en 'jullie' gebruikt: in kringen waar dat gebruikelijk is (voetballers) en als bij een persoonlijk interview wordt uitgelegd dat interviewer en geïnterviewde elkaar normaal ook zo aanspreken alsmede bij kinderen en jongeren.
Schokkende berichtgeving
1) De omroep realiseert zich dat gezien de uitzendtijdstippen alle programma's in principe geschikt moeten zijn voor alle (ook jonge) luisteraars en kijkers, hoewel nieuws als zodanig grote indruk kan maken.

2) De omroep zendt geen beeld- en geluidsfragmenten uit die onnodig schokkend zijn. De redactie verplicht zich daar waar dit mogelijk toch het geval kan zijn, van te voren in tekst of beeld te waarschuwen.
Financiën en reclame
1) Ongeacht de wijze van financiering van een programma - die altijd plaats heeft volgens de richtlijnen van de Mediawet - hebben derden nooit invloed op de inhoud van programma's.

2) De omroep voorkomt sluikreclame in programma's.

3) Om redenen van fatsoen of ter bescherming van consumenten kan de hoofdredacteur spots weigeren. Kijkers en luisteraars met klachten over reclamespots kunnen terecht bij de hoofdredacteur en/of bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie.
Rectificatie
1) Radio en TV Gelderland stelt zich nadrukkelijk soepel op als het gaat om rectificaties. De feiten zijn heilig en als onjuiste informatie is verspreid, wil de omroep dat recht zetten.

2) De hoofdredacteur gaat tot rectificatie over als hem/haar blijkt dat onjuiste dan wel onvolledige en daardoor onjuiste informatie is verstrekt. Verzoeken om rectificatie worden altijd door de hoofdredacteur in overweging genomen.

3) Rectificatie heeft plaats in een vervolgbericht of in een speciaal bericht, altijd in het programma waarin de fout is gemaakt.

4) De omroep accepteert rechtelijke uitspraken over de juistheid van berichtgeving en zal deze - indien geëist - publiceren. De hoofdredacteur behoudt zich het recht voor deze uitspraken van een kanttekening te voorzien.

5) Radio en TV Gelderland accepteert de Raad voor de Journalistiek als onafhankelijke klachtencommissie. De omroep werkt mee aan procedures opgestart door zich benadeeld voelende burgers en instanties en is bereid uitspraken te publiceren. Maar de hoofdredacteur behoudt ten opzichte van de raad altijd zijn eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die publicatie plaats heeft en de gevolgen van de uitspraak voor verdere berichtgeving.