ANBI-status

Omroep Gelderland heeft vanaf 1 januari 2019 de ANBI status verkregen van de belastingdienst. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, waarbij onder meer bepaalde belastingvoordelen bestaan.

Meer informatie over een ANBI ('Algemeen Nut Beogende Instelling') kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Naam van de instelling:

Stichting Omroep Gelderland, gezeteld te Arnhem, kantoorhoudend Rosendaalseweg 704, 6824 KV Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09061963, is bij het publiek ook bekend onder de merknamen TV Gelderland en Radio Gelderland.

RSIN of Fiscaal nummer:

0081.22.829

Postadres:

Postbus 747
6800 AS Arnhem
Tel. 026 3 713 713

Hoofdlijnen beleidsplan

Mediawet

Volgens artikel 2.1 van de Mediawet bestaat de publieke mediaopdracht op regionaal niveau uit het op dat niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen. De publieke mediadiensten moeten daarbij voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse regionale samenleving waarbij het aan te bieden media-aanbod aan belangrijke voorwaarden moet voldoen. Het media-aanbod van de publieke omroep is zodanig dat het:

evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;

op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;

gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;

onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;

voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en voor iedereen toegankelijk is.

Andere voorwaarden zijn dat het programma-aanbod van de algemene programmakanalen van de regionale publieke mediadiensten via omroepzenders verspreid wordt naar alle huishoudens in het verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd. Bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht volgen en stimuleren de publieke media-instellingen technologische ontwikkelingen en benutten de mogelijkheden om media-aanbod aan het publiek aan te bieden via nieuwe media- en verspreidingstechnieken.

Missie Omroep Gelderland:

“Omroep Gelderland geeft unieke en urgente verhalen van en over de Gelderlanders op journalistieke en interactieve wijze een platform, via welk medium dan ook.”

Omroep Gelderland brengt nieuws en informatie van en over Gelderland. Vanaf onze oprichting in 1985 zijn wij sterk geworteld in de haarvaten van de Gelderse samenleving. We weten wat er leeft en weten wat de inwoners van Gelderland belangrijk vinden. We verbinden de inwoners van Gelderland: met elkaar, met instituties en met de omroep.

We onderscheiden ons met onafhankelijke journalistiek van hoge kwaliteit, met betekenisvolle informatieve programma’s en met een eigen, Gelderse identiteit. Natuur, historie, cultuur, naoberschap, streekcultuur: dit zijn bepalende kenmerken voor de Gelderse identiteit die wij op een professionele wijze en in nauwe samenwerking met het Gelderse publiek en maatschappelijke organisaties in verhalen en beelden omzetten.

De journalisten van Omroep Gelderland staan middenin de samenleving en zien als eerste hoe onze gemeenschappen, wijken, buurten en straten zich ontwikkelen. Wij signaleren en stellen (kritische) vragen en zoeken uit. Daarmee willen we ons publiek informeren, boeien en raken.

De content van Omroep Gelderland is uniek en urgent en kent een grote diversiteit aan onderwerpen en mensen. Naast onze kerntaak, het verslaan en brengen van nieuws, maken wij dagelijks gevarieerde content waarin verbinding en verrijking van de regio centraal staat. Bij alles wat we doen staat onze journalistieke onafhankelijkheid centraal.

Samen met andere regionale omroepen en de RPO wordt gewerkt met een meerjarig concessiebeleidsplan. Het eigen beleidsplan is hier te vinden.

Calamiteiten/functie

De Rijksoverheid heeft met alle regionale omroepen afspraken gemaakt over het vervullen van de rol van calamiteitenzender. De redactie van Omroep Gelderland is continu inzetbaar. Deze journalistieke paraatheid draagt ertoe bij dat radio, maar ook via andere media, op elk gewenst moment van de dag aandacht kan besteden aan een mogelijke calamiteit.

Omroep Gelderland is niet gericht op het maken van winst.

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid van de medewerkers (inclusief directeur) is geregeld in de cao voor het omroeppersoneel. Daarnaast is ook de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Omroep Gelderland voldoet hieraan.

De directie stelt de vergoeding vast voor leden van de Raad van Toezicht conform art. 5 lid 10 van de statuten.

Jaarlijks worden de uitkomsten van het beloningsbeleid zichtbaar gemaakt (conform de WNT) en verantwoord in het gepubliceerde jaarverslag welke op de website is terug te vinden.

Actueel verslag en financiële verantwoording:

De gepubliceerde jaarverslagen zijn hier terug te vinden.