Rijk van Nijmegen

Meer banen, meer welvaart, maar veel minder woningen die ook nog duurder zijn: zo staat Nijmegen er voor

Meer welvaart, maar minder (betaalbare) woningen
Meer welvaart, maar minder (betaalbare) woningen © Pixabay
NIJMEGEN - Het gaat de inwoners van Nijmegen steeds beter af. Er zijn meer banen en er is meer welvaart, maar de inwoners zien minder vooruitgang. Ze wachten bijvoorbeeld langer op een woning en betalen daar steeds meer geld voor. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor.
Bij het laatste bewonersonderzoek in 2021, geven de Nijmegenaren hoge rapportcijfers voor de stad, namelijk een 7.7 en de woonbuurt een 7.5. Het aandeel Nijmegenaren, dat vooruitgang in de stad en buurt ziet, is echter gedaald. In 2021 geeft een kwart van de Nijmegenaren aan dat Nijmegen in het voorgaande jaar vooruit is gegaan (tegenover 36% in 2017); 19% ziet achteruitgang (tegenover 11% in 2017).
Geen enkele woonwijk in Nijmegen scoort onvoldoende; de rapportcijfers voor de afzonderlijke wijken liggen tussen de 6,8 en 8,4. Wel zijn er negatieve ontwikkelingen gemeten in enkele wijken, met name in Dukenburg en Lindenholt. Uit de monitor komt Zwanenveld het meest slecht naar voren: volgens de bewoners daar ziet maar liefst 43% een negatieve wijkontwikkeling en voelt 29% zich onveilig. Ook de wijken Aldenhof en Weezenhof scoren op deze punten niet zo geweldig.

Bevolking neemt toe en de krapte op de woningmarkt ook

Na een daling van het inwonertal in 2020 (-300), die te maken had met een lagere vestiging van buitenlandse studenten, oversterfte door de coronapandemie en een lager aantal nieuwbouwwoningen, nam het aantal inwoners in 2021 weer sterk toe. Er kwamen 1.700 bewoners bij tot een totaal van 179.100. De laatste jaren is het aantal studenten dat in Nijmegen woont redelijk stabiel gebleven, maar het aantal studenten aan de Radboud en HAN nam toe tot circa 50.000 in 2020/2021. Men verwacht de komende jaren voornamelijk een groei van het aantal buitenlandse studenten.
De markt voor koopwoningen blijft krap en wordt steeds duurder. In 2021 is er opnieuw een forse prijsstijging van plus 19%, terwijl het aantal transacties verder daalt met 10%. De gemiddelde prijs voor een koopwoning lag in het vierde kwartaal van 2021 op 409.000 euro (414.000 landelijk). Ook blijft het moeilijk om een huurwoning te vinden. Dat geldt nog sterker voor starters dan voor doorstromers. De kans op succes wanneer men reageert op een huurwoning van een woningcorporatie daalde van 12% in 2014 naar 5% in 2020. Ook de woningmarkt voor studenten is zeer krap.

Meer banen en minder huishoudens onder de armoedegrens

Het aantal banen in Nijmegen is de laatste jaren flink toegenomen, van 96.800 in 2016 naar 105.340 in 2021. De werkloosheid daalde in Nijmegen naar 4% in 2019. Dat was lager dan de 4,7% voorafgaand aan de economische crisis, die in 2008 begon. In 2020 zien we een lichte toename naar 4,6%. Het werkloosheidspercentage voor Nijmegen voor 2021 is nog niet beschikbaar, maar gezien de daling van het aantal WW-uitkeringen en toegenomen uitstroom uit de bijstand naar werk in 2021, gaan de onderzoekers uit van een daling.
In de periode 2015-2019 had circa 12% van de huishoudens een inkomen dat volgens het CBS risico op armoede geeft. In 2020 is dit gedaald naar 10,3% (dat waren toen ongeveer 8.400 huishoudens). Ook het percentage huishoudens dat minstens 4 jaar onder de lage inkomensgrens zit, is iets gedaald naar 5,2% in 2020. In dit jaar lag die lage-inkomensgrens voor een alleenstaande op netto 1.100 euro per maand. Voor een paar was dat 1.550 euro, en met twee minderjarige kinderen 2.110 euro.

Aantal bijstandsuitkeringen gedaald

Binnen het Nijmeegse armoedebeleid is de grens "130% van het sociaal minimum" belangrijk, waarbij het sociaal minimum min of meer gelijk staat aan een bijstandsuitkering. In 2020 vallen in Nijmegen 17.700 huishoudens onder deze grens (21,9% van de huishoudens, exclusief studenten). Het aandeel onder de 130% grens is het grootst onder eenoudergezinnen en alleenstaanden (ongeveer een derde). In deze groep, leeft het merendeel met name van een bijstands- en AOW-uitkering. Maar in 20% van de gevallen is werk de voornaamste inkomensbron.
In 2017 nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering af tot circa 7.000 begin 2020. Na de start van de coronapandemie steeg het aantal uitkeringen tot ongeveer 7.400. Die stijging hield niet lang aan, want sinds de zomer 2021 daalt het aantal bijstandsuitkeringen tot ongeveer 6.900 begin 2022.
We zijn altijd benieuwd naar nieuwe evenementen om te vermelden op onze website. Persberichten met informatie over je evenement krijgen we kraag via redactie@rn7.nl.