Rivierengebied

Overbetuwe staat er financieel goed voor: ruim 8,5 miljoen euro over

Het gemeentehuis van Overbetuwe in Elst
Het gemeentehuis van Overbetuwe in Elst © RN7
ELST - Het gaat goed met de financiën van de gemeente Overbetuwe. De vrijdag gepresenteerde jaarrekening over 2021 en de kadernota 2023 laten een positief resultaat zien. Zo is er bijna negen ton aan coronamiddelen over bleef op de post Sociaal Domein ook nog eens 3,5 miljoen euro over. De gemeente sluit zo het jaar 2021 af met een overschot van ruim 8,5 miljoen euro.
Dat er zo veel geld over is op het Sociaal Domein (Wmo, jeugdzorg en schuldhulpverlening bijvoorbeeld), heeft te maken met de overdracht van de financiën voor GGZ & beschermd wonen van Arnhem naar de regiogemeenten. Eerder werden deze kosten namelijk door de 'centrumgemeente' - in deze regio was dat Arnhem - betaald. Overbetuwe heeft ook een meevaller gehad op de vergoeding van huisvestingslasten voor jeugdhulp met verblijf. Deze is na inzet van de gemeente uit regionaal beschikbaar budget betaald en niet door de gemeente zelf.

Geld over door corona

Corona heeft ook invloed op de positieve cijfers: zo zijn er activiteiten en trajecten uitgesteld op schuldhulpverlening, maar er is ook minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer bijvoorbeeld. Veel gebruikers van deze voorziening waren voorzichtig om te reizen of deel te nemen aan activiteiten valt in de jaarrekening 2021 te lezen.
De overschotten op het Sociaal Domein die van Arnhem afkomstig waren, zullen worden de komende tien jaar worden besteed aan de transitie naar 'Beschermd Thuis'. De bedoeling is dat zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ worden georganiseerd. Kwetsbare inwoners kunnen zo zelfstandig wonen en onderdeel zijn van de samenleving. Voor hen die dit nodig hebben, blijven beschermd wonen en opvang als vangnet bestaan.

Ook coronasteun over

De coronacrisis had ook in het jaar 2021 nog een grote impact. Door de verschillende lockdowns, gingen veel zaken niet door waardoor er minder kosten voor de gemeente waren. De rijksoverheid stelde daarnaast geld voor coronasteun beschikbaar. In totaal ontving de gemeente Overbetuwe afgelopen jaar ruim 2,1 miljoen euro aan coronasteun, maar werd er maar 1,2 miljoen uitgegeven. Dat betekent dat er zo'n kleine negen ton coronasteun over is. Dit reserveert de gemeente voor de besteding ervan in 2022.
De coronacrisis, eenmalige overschotten in de jeugdzorg en diverse andere eenmalige voordelen zijn de belangrijkste factoren die zorgen voor het overschot van 8.527.000 euro over 2021. Het college van B&W stelt daarom aan de gemeenteraad voor om het overschot deels te besteden aan zaken die door corona vorig jaar niet doorgingen en deels aan de algemene reserve toe te voegen.

'We moeten alert blijven'

Toch is het college niet helemaal in een jubelstemming. "Tegelijkertijd moeten we alert blijven, want er zijn volop onzekerheden aan de horizon", zegt Rik van den Dam, wethouder financiën. In de kadernota 2023 staan deze onzekerheden benoemd. Het gaat daarbij onder meer om de stijgende inflatie, een mogelijke nieuwe coronagolf, de krapte op de arbeidsmarkt en de hervormingen in de jeugdzorg die het Kabinet heeft aangekondigd.
De kadernota 2023 is niet alleen de begroting voor 2023, maar geeft ook weer hoe het college dit wil realiseren. "In de kadernota gaan we voor de jaren 2023 tot en met 2026 nu vooralsnog uit van een begrotingsoverschot", legt Van den Dam uit. "Maar we blijven vanzelfsprekend de actuele ontwikkelingen volgen en zullen waar nodig de begroting voor 2023 daar op aanpassen."
De gemeenteraad van Overbetuwe bespreekt de jaarrekening 2021 en de Kadernota 2023 op 5 juli. De accountant heeft de jaarrekening 2021 inmiddels goedgekeurd. De begroting voor 2023 komt in het najaar op de agenda van college en gemeenteraad.