Instellingen

Volgende stap naar vernieuwing van de wijk het Franse Gat in Veenendaal

Gemeentehuis Veenendaal
Gemeentehuis Veenendaal © Wikimedia Commons
VEENENDAAL - De Stedenbouwkundige Randvoorwaarden voor deelplan Zuid het Franse Gat zijn 26 oktober door het college van B&W vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet naar vernieuwing van de naoorlogse wijk. De Stedenbouwkundige Randvoorwaarden zijn de spelregels voor de inrichting van de buitenruimte en voor de bebouwing in dit deel van de wijk. Nu kan de uitwerking van de plannen voor dit deel van de wijk starten. Hierover gaat Veenendaal verder in gesprek met bewoners.
Deelplan Zuid van het Franse Gat bestaat uit 249 sociale huurwoningen van woningcorporatie Patrimonium. De bouwkundige en constructieve staat van deze naoorlogse huurwoningen is niet goed. Renovatie is daardoor niet mogelijk. Patrimonium heeft in juni dit jaar aangekondigd in de komende jaren de woningen te vervangen door nieuwbouw. De Stedenbouwkundige Randvoorwaarden zijn de spelregels daarbij. Uitganspunt bij deze randvoorwaarden zijn de leidende principes uit de omgevingsvisie 2030: gezond, duurzaam en veilig. Dit geeft al een goed beeld hoe de wijk nog mooier en beter gemaakt wordt.

Karakter van de wijk behouden en meer groen

Er komt een nieuwe autovrije straat van oost naar west. Hierdoor wordt de nu verborgen, groene speeltuin achter de Dr. Colijnstraat voor wijkbewoners beter toegankelijk. De Klaas Katerstraat wordt een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Verder blijft het stratenpatroon van de wijk bestaan. Verschillende straten worden breder gemaakt met meer openbaar groen. Groene plantsoenen en parken verbinden we met elkaar, zodat er groene ommetjes in de wijk ontstaan. Zo stimuleren we het wandelen, fietsen en ontmoeten in de wijk. Het parkeren van auto’s gebeurt zo veel mogelijk op parkeerterreinen achter de nieuwe woningen of tussen de woningen. Het straatbeeld wordt niet langer gedomineerd door de auto maar door groen. Meer groen zorgt tevens voor minder overlast van regenwater en minder opwarming in de zomer. De aanpassingen in de wijk kenmerken zich door minder grote tuinen ten behoeve van grotere, moderne, energiezuinige woningen met meer comfort.
De sloop en nieuwbouw van woningen biedt kans voor het realiseren van meer woningen en meer afwisseling in woningtypen. Het aantal sociale huurwoningen blijft gelijk. Zo komen er naast sociale huurwoningen ook duurdere woningen en behalve eengezinswoningen ook appartementen. Een groot deel van het plangebied wordt maximaal drie bouwlagen hoog, vergelijkbaar met de huidige eengezinswoningen. Langs delen van de Klaas Katerstraat is het maximum vier bouwlagen, direct grenzend aan het winkelcentrum Bruïneplein is er ruimte voor hogere bebouwing. Het concept-beeldkwaliteitsplan schrijft voor hoe de nieuwe woningen qua architectuur en materiaalgebruik aansluiten bij de bestaande woningen in de wijk.

Hoe nu verder?

Binnen de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden kunnen gemeente en Patrimonium nu plannen maken voor de woningbouw en de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Dat gebeurt per deelgebied waar sloop en nieuwbouw plaatsvindt. Als eerste de twintig eengezinswoningen aan de Mr. Heemskerkstraat (even nummers). Hier start Patrimonium eind 2022/begin 2023 met de sloop en nieuwbouw. In de jaren erna zijn de bouwblokken tussen de Mr. Heemskerkstraat en de Klaas Katerstraat aan de beurt. Daar kunnen nu nog niet meteen bouwplannen voor gemaakt worden. Eerst wordt begin 2022 een nieuw bestemmingsplan opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd, samen met het beeldkwaliteitsplan.

Samen maken we het Franse Gat

De huurders van Patrimonium en overige buurtbewoners worden steeds betrokken bij de stapsgewijze uitwerking van de plannen. Al meerdere jaren is de gemeente in gesprek met een klankbordgroep van huurders van Patrimonium in de wijk en met ‘ambassadeurs’ onder de wijkbewoners die meedenken over de plannen. In juli dit jaar werd een grote wijkbijeenkomst gehouden en enkele kleinere straatbijeenkomsten. Bewoners reageerden daar op eerste planuitwerkingen en gaven daarmee veel input voor de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden die nu zijn opgesteld. Bij de verdere uitwerking van de plannen naar een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan worden zij ook verder betrokken.
Zo werken de gemeente en Patrimonium aan een wijk die klaar is voor de toekomst: een wijk, waar je nog prettiger woont, werkt en samenleeft. Een gezond, duurzaam, energiezuinig wijk en voorbereid op klimaatveranderingen. Met behoud van eigen identiteit en karakter van de wijk, samen met de bewoners en alle bedrijven en organisaties die in de wijk actief zijn.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!